Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij komen daarmede tot een punt, dat nadere toelichting vereischt. Het betreft de uitvoering van het strategische ontwerp voor de samentrekking der strijdkrachten op het Noordoostélfifië front.

Bij de omschrijvmg van het Fransche «^flBêSatle^ plan in het He Hoofdstuk, deelden wij mede, dat er op het Plan XVII een „variante" ontworpen was, waarbij de linker vleugel van het front meer Noordwaarts zou worden gericht, en het aanvankelijk voor reserve bestemde 4e Leger tusschen het3een het^Legerzouwordeningeschoven.

Deze wijziging nu kwam onmiddellijk bij den aanvang der concentratie-transporten tot uitvoering. Veldmaarschalk Joffre schrijft in zijn werk, dat reeds op 2 Augustus, alzoo op den dag der oorlogsverklaring, besloten werd: „de faire jouer la variante, prévue a la concentration des 4e et 5e ar mé es."

De aanleiding daartoe lag in het feit, dat op dien dag het Duitsche ultimatum aan België werd overhandigd. Aangezien, zooals hiervoren vermeld'is en door Joffre bevestigd wordt, de concentratie-transporten eerst op 5 Augustus aanvingen, is er dus geen sprake geweest van veranderingen in een reeds in uit voering zijnd spoorwegvervoer, wegens het feit dat Duitsche troepen reeds in België binnengerukt waren.

Generaal Dr. von Kuhl concludeert hieruit, dat het Plan XVII alleen op papier bestond en hoofdzakelijk een „politieke" strekking had; namelijk die, waarop wij reeds zinspeelden, om de schuld van de schending der Belgische neutraliteit uitsluitend op Duitschland te doen drukken.

Er bestaat inderdaad grond voor die zienswijze, wanneer o.m. gelet wordt op een verklaring van generaal Berthelot,die een gewichtige betrekking be-

Sluiten