Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zijn ck'visiën Oostwaarts van Mézières uit te zenden, en dat hij op 5 Augustus dat korps gelastte in België binnen te rukken en door te dringen, „pour préciser le contour apparent de Tennemi et retarder ses colonnes."

Het regiment infanterie dat, zooals wij aanteekenden, tot ondersteuning van dit Cavaleriekorps moest optreden, kwam op 5 Augustus met spoed te Dinant, bezette die plaats en nam de bewaking der bruggen over de Maas op zich.

De Fransche Opperbevelhebber wist nu alzoo stelhg, dat de Duitsche legers door België zouden oprukken; hij^had zelf ook aanstonds maatregelen genomen om hen aldaar te ontmoeten. Maar ten aanzien van de vraag op welke wijze de Duitschers door België zouden trekken, bepaaldelijk van de quaestie hoe ver hun opmarsch zich in Westelijke richting zou uitbreiden, bleef voor het Fransche hoofdkwartier na 5 Augustus nog vrij geruimen tijd onzekerheid bestaan.

Joffre hield te dien opzichte vast aan een eigen meening, waarvoor o.i. de guonden nog min of meer in het duister liggen; en hij was daaromtrent met gemakkelijk -tot andere gedachten te brengen.

In de „variante" van het Plan XVII was uitgegaan van de onderstelling, dat de Duitsche kraakten, die België zouden binnenrukken, zich in hoofdzaak ten Zuiden — d.w.z. op den rechter oever — van de Maas zouden blijven ophouden, en dat slechts een klein gedeelte ten Noorden van Dinant op den linker oever dier rivier zou overgaan.

In de vorengenoemde verklaring van generaal Berthelot aan de enquête-commissie betreffende Bney, lezen wij zelfs: „Dans 1' hypothèse ainsi envisagéeaudëbut, je ne kyois pas qu'on ait prévu une parade aussi a 1' ouest que dan&sfitf sjfite/v r.

De Thomasson schrijf* over: yjtödée funeste,

Het Eerste Oorlogsjaar

Sluiten