Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belgische strijdmacht bestonden bij het .Fransche opperbevel eemgsrins vreemde inzichten. Men wist niet nauwkeurig wat België tegen de schending zijner neutraliteit zou doen. Wij moesten — verklaarde Joffre voor de enquête-commissie — aannemen dat België zich zou verdedigen. Wipéekenden blijkbaar op de samenwerking metahttsflelgische leger. België ibad forten;; doen bouwen, om zich tegen een Duitscheteamnal te verzettemt Het was inatujudijklYdat het deed, wat hét gedaan heeft, (sic !) „Mais aa collaboration n'était pas indiquée." En „c'étaient deseeventuahtés qui étaient ,pr»bables, mais sur lesquefles -nous ne pouvionstffap compter."

Generaal von Kuhl zegt, naar w^ meenenjiriot ten ontoechte, dat het — waar in "Vredestijd reeds grondige besprekingen plaats hadden waarop iQfik Sffij vroeger reeds hebben gewezen — moeilijk is aan te nemen, dat er nopens een gemeenschappelijk optreden en samenwerking der Belgische strijdkrachten simet de Fransche en Engelsche,;;rikts overeengekomen zou zijn.

Op 8 Augustus verkeerde Joffre, naar hij zelf schrijft,;jn6g in de meening dat jde hoofdmacht ^kciBuitsche legers verzameld werdsfbstidom Metz, iWfejDiedenhoven. en in Luxemburijfcr enTidat een leger van vijf legerkorpsen op Luik aanrukte en in .aanrakingRwas met degfielgischeaktrijdkrachten. Hij onderschatte dus de sterkte van den Duitschen omvattenden rechter vleugel, dierfajïhet «'en het 2e Legefrafie zamenrta^ legerkorpsen telde, zeer helangrijfcïB^Beiavijand zou/^'js^ftr^iM indien Luik kwam te vallen, naar het Westen kunnen deboucheeiea en zijn beweging kunaétt.-uitstrekken tqfoBrussel of nog verder. Maar hidièn eealmteer langdurige tegenstand van Luik hemrter^Ooeïvetriplichtte,;«ou hij ook wel naar het Zuiden kunnen

Sluiten