Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOOFDSTUK (vervolg)

2. HET ENGELSCHE HULPLEGER

Het transport van het Britsche hulpleger en de ontscheping in Fransche havens was in vredestijd zorgvuldig voorbereid en geregeld. Dft inlading der troepen geschiedde hoofdzakelijk te Southampton. Van daar vertrokken de meeste transportschepen naar Le Havre, ten deele naar Rouen, enkele naar Boulogne. Van de ontschépingsplaatsen werden de troepen per spoortrein vervoerd of marcheerden ze naar de plaatsen, alwaar ze voor de operatiën geconcentreerd moesten worden.

Zooals wij reeds aanteekenden bij de omschrijving van het Fransche operatieplan in het Ule Hoofdstuk, was het de bedoeling, dat het Engelsche hulpleger op den linker vleugel van de Fransche opstelling zou worden samengetrokken.

De transporten vingen aan op 9 Augustus; de hoofdmacht der troepen werd tusschen 12 en 18 Augustus overgebracht. Op 20 Augustus zou het vervoer afgeloopen zijn, maar doordien later besloten was nog een divisie méér uit te zenden, eindigden de transporten van deze divisië — de 4e — eerst op 23 Augustus. De 6e Divisie volgde in September..

Het vervoer der troepen over zee geschiedde, met afwijking van de gewoonte in vroegere gevallen, niet. in een konvooi onder geleide van oorlogsschepen; omdat men daarvoor eerst zekerheid moest verkrijgen, dat het niet kon worden gestoord. De schepen deden den overtocht alleen of met twee MMk. De toegangen, tot, het: kanaal werden, tegen vijandelijke aanvallen beveiligd; in het Westen door een EngelschnFransch eskader van kruisers,

Sluiten