Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de meest wenschelijke en aangewezen middelen om de gestelde strategische doeleinden te verwezenlijken. Niet alleen de commandant van het 3e Leger, maar ook die van het ie Leger, had bijna dagelijks een andere opvatting van den toestand en een ander inzicht nopens de te nemen maatregelen, dan die van het ae Leger. Wij wezen er hiervoren reeds op dat de doelbewuste, krachtige leiding van den echten veldheer hier gemist werd. De wrijving tusschen de autoriteiten werd nog meermalen vermeerderd, doordien de commandant van het 2e Leger gedurig aanspraak maakte niet alleen op ondersteuning door het tijdelijk onder zijn bevelen gestelde ie Leger, maar ook door het 3e Leger, dat toch een eigen taak had en in staat was die naar behooren te volbrengen.

In het Fransche mobiele leger was de toestand anders, maar evenmin gunstig. De Opperbevelhebber Joffre wist wat Ijij wilde, dat Jjf niet te ontkennen. Hij wist dat zelfs geheel alléén, had niemand noodig om hem te helpen, nam niet dan na langdurigen tegenstand en veel strijd een advies aan van een zijner legercommandanten. Wij hebben aangetoond dat Joffre omtrent de handelingen der Duitsche legers een denkbeeld huldigde, dat zich zóó vast in zijn geest had geworteld, dat het niet anders te beschouwen is dan als: „une idéé fixe." De op helder oordeel en juist inzicht berustende zienswijze van generaal Lanrezac had op Joffre geen vat. Zijn halsstarrig vasthouden aan de eigen opvatting zou ongetwijfeld voor de Fransche strijdmacht noodlottig geworden zijn, indienXanrezac minder energiek en vasthoudend geweest ware in zijn pogingen, om den opperbevelhebber tot andere gedachten te brengen. Indien het 5e Leger onder een minder bekwaam, welberaden en karaktervol bevelhebber in de Belgische Ardennen

Sluiten