Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diens gedragslijn aan zijn eigen maatregelen ondergeschikt te maken. Een wel doordacht strategisch defensief, in den zin als wij aanduidden in het ine Hoofdstuk van dit boek, zou waarschijnlijk minder teleurstelling en tegenspoed, doch betere uitkomsten hebben doen verkrijgen.

Lanrezac wijst er in zijn werk óók op, hoe men in het Fransche leger had: „exalté 1'offensive de toutes les manières." Verder, hoe men in het Fransche leger in tactisch opzicht voorzichtiger tegenover de Duitschers moest optreden, ook wegens de meerderheid hunner artillerie, hun ruimeren munitievoorraad, hun grooter aantal mitrailleurs, hun betere, meer vruchtdragende bedrevenheid in het gebruik van luchtschepen en vliegtuigen. En dan, de discipline het in het Fransche leger veel te wenschen over; het beroepskader der infanterieeenheden was niet sterk genoeg; dat van de reservetroepen wist in het algemeen het gezag niet te handhaven. Verslapping van de krijgstucht, op marsch en in het kwartier, dééd zich spoedig gevoelen: men verwijderdé fich zonder vergunning, wierp kleedingstukken, vivres, gereedschappen weg; wist geen vermoeienissen te dragen. Het ontbrak het Fransche leger niet aan dapperheid, maar wel aan krijgstucht 1

Wij hebben het niet ondienstig geacht vorenstaande opmerkingen van hoogst bekwame mannen, die in den oorlog werkdadig zeer belangrijke functiën hebben bekleed, en de troepen van hun leger van nabij hebben waargenomen, hier mede te deelen, ter gedeeltelijke opheldering van de tegenslagen, welke de beide oorlogvoerende partijen, nadat de eigenlijke strijd begonnen was, weldra, zij 't ook achtereenvolgens en in verschillende opzichten, ondervonden.

Sluiten