Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij noemt het een dwaasheid, dat men van den aanvang af heeft willen beginnen met een „offensief," met aanvallen tegen troepen van de waarde der Duitsche legers. Dat had men moeten uitstellen ïtot men op sommige punten van het oorlogstooneel, * door besparing van krachten elders, voor zoodanig i optreden voldoende sterk kon zijn.

Het Fransche operatieplan heeft, zegt de Thoimasson, in de eerste drie weken van den oorlog i niet geschitterd door supérieure strategie. Met dit oordeel stemmen wij volkomen in. In het gegeven geval had het offensief van het I Fransche centrum alleen dan kans van slagen kunnen I hebben, wanneer er zeer veel troepen voor önt^ [trokken geworden waren aan de legers van den (rechter vleugel. Men had dan vóór 20 Augustus de ! boschrijke streek van de Semoy in bezit moeten tnemen. Daarbij had het Cavalerie-korps Sordet sgoede diensten kunnen bewijzen.

In onze beschouwingen over het Fransche operatieplan, in het Hle Hoofdstuk van dit werk, ihebben wij breedvoerig onze bezwaren ontwikkeld : tegen de bedoelingen van het Plan XVII, om „op het sgeheele front onverwijld een doortastend offensief* :te doen plaats hebben.

Nu zijn in den opzet van het plan, na het tijdstip cder mobilisatie, herhaaldelijk wijzingen aangebbracht. Deze dragen wel eenigszins het karakter wan „wankelingen." De mislukte uitslag der opetratiën van den Franschen rechter vleugel en van hhet centrum, doen inmiddels aan onze vroeger ggeuite zienswijze recht wedervaren.

En wij vinden ook in den ongunstigen afloop van bhet offensief der Fransche 3e en 4e Legers, een nnieuwe reden van rechtvaardiging voor ons afkkeurend oordeel omtrent het Duitsche operatieplan

HHet Eerste Oorlogsjaar xS

Sluiten