Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezig was. Hij besloot daarom niet te wachten tot 23 Augustus — zooals met het ie en het 3e Leger jgwjeengekomen was — doch terstond, alvorens de tegenpartij misschien versterking zou krijgen, zijn linker vleugel de uiterst moeilijk te passeeren terreinhindernis vair de Sambre-oevers te doen over-i gaan.

De voorste troepen van het ae Legejtelaagden daarin naar wensen; zij luegeajiog op 23 Augustus vasten voet op den Zuidelijken oever der rivier bij Merbes-le-Cb4teau, Thujn en St. Gerard, en konden van daaruit den 33en Augustes den aanval voortzetten.

De commandant van het 3e Duitsche leger was door von Bülow aangezocht, zich bij deze onderneming aan te sluiten en op Mettet aan te rukken; doch von Hausen kon dat niet doen, omdat hij de reeds voor 33 Augustus, tegen 5 uur vjn., uitgegeven bevelen niet meer kon wijzigen. Hij droeg alleen aan een brigade van het 19e legerkorps op, nog in den nacht van 33 op 33 Augustus den Maasovergang bij Hastieres-Lavaux, bezuideè°Bmant,j in bezit te nemen; om den vijand te kunnen vervolgen, indien hij door het 3e Leger tot den terugtocht mocht worden gedwongen.

Het vermoeden van von Bülow, dat hij slechts met zwakke vijandelijke troepen te doen had,] werd op 23 Augustus niet bevestigd. Reeds des] morgens te 7 uur was de strijd over de volle uit-| gestrektheid van de frontlijn wederom in vollen gang. De Duitsche infanterie ging doortastend, doch omzichtig vooruit, gesteund door krachtig artillerievuur.

Generaal Lanrezac had reeds den vorigen avond den toestand voor zijn leger zorgvol ingezien, doch nog niet wanhopig. Sommige legerkorpsen hadden veel geleden, maar zijn beste legerkorps, het ie, was

Sluiten