Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f nu beschikbaar gekomen en het was nog intact. Hij I bepaalde nvééVSit korpssmoest trachten den vijan1 delijken aanval, uit opstellingen.nabij de Maas, in 1 de flank tè nemen.

De Duitschers zetten, met hun garde-, 10e reserve- en 7e korpsen, den aanval voort* iHet 10e Fransche korps moest daarvoor met zware fverhëzen teruggaan. Tegen het middaguur, toen I de gardetroepen met de linker flank ongeveer ter S hoogte van het Fransche ie korps kwamen, zou Itfit laatste, gereed voor den aanval, den tegenstander te lijf gaan. DcDuitschers maakten front tegen i? genoemd korps, toen de bevelvoerder, de Fransche generaal Franchet d'Espérey, plotseling den aanval staakte. Wat was er gebeurd ?

De divisie Boutegourd, die dcioJWaas boven Dinant moest bewaken, had deze taak moeten opge' ven. De Duitschers waren er in geslaagd met de uit het Oosten opgerukte troepen op verschillende punten! bóven en beneden ^nant de ^Ja^over te gaan. De Fransche reservisten waren in de grooti ste wanorde teruggegaan en de Duitschers hadden toen Onhaye, gelegen op het plateau achter den den rechter vleugel van het 5e Fransche Leger, phexet. Generaal d'Espérey moest dientengevolge de voorgenomen beweging staken, zijn troepen ten deele terugnemen en trachten Dinant te behouden, om verder doordringen des vijands te beletten. De • aanwezigheid aan de Maas van het 3e Duitsche - leger vormde thans een ernstige bedreiging voor de rechter flank en den eventueelen terugtocht van Lanrezac's 5e Leger.

De strijd op den rechter vleugel der Franschen werd skspend voortgezet, doch in den namiddag werd t de toestand in het centrum en op den linker vleugel ►iïneer en meer ongunstig. Het 3e korps moest aldaar eenigssjins in verwarring1 teruggaan, het 2e en het

Sluiten