Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in bij Leffe boven de stad, en bij Les Rivages en I Lenne daarbeneden, bruggen te doen'i«fcian, waar- | over de troepen op 24 en 25 Auguttu» dfaaf'Weste- I hj)^^uaêtmstonden bèlwiken. De afzending I

het legerkorps naar Fumay, verloor daardoor haar'ritój'qat passeeren van de Maas altiaal? zou overigens bezwaarlijk geweest zijn, omdat de brug I] verniaflljias; Indien een opefiJtós in dezen zin 5 eerder ondernomen ware en de mogelijkheid II bestaan had zoodoende den Franscheh «éfttgtochts- |j| weg van P^ppeville naar Rocroi "tiaibereiken, ji( hadden waawc^nJijk voor de Duitsche steger- Ij 4éöhhg belangrijke uitkomsten verkregen kunnen worden.

Wij moeten hiérbij opmerken dat het voortdtifènd, meermalen en met aandwmg vragen om j ondersteuning door den generaal von Bülow voor I het 2e Leger, niet alleen aan het ie Leger — dat feitelijk^hog aan hem OndergesÖÉB» was — maar ook aan het 3e Leger, storend wèteeïfcfgde Zelfstandigheid der bevelhebbers van^dië togers «n op , den gunsÉ^Ön' afloop der operaties. Von Bülow j beschouwde bkjkbHaf^ifefe leger *ïte^dii stfil van ( het WestehjBif^öaitsche ff|fflt> waaradai'de beide i nevenlégei»Ai&handelmgen'öhdergesc^^ UKIcte maken en waarnaar hun gedragslijn te regelen hadden. Dit was onzêfi inziens stellig onjuist'opgevat. De taak van het op den omzwen- lig kenden vleugel marcheerende ie Duitsche Leger, was teiteh$iau het algemeene operafié^lan van '%Htfër, althans zeker van niet minder beteekenis, j dan die van het 2e Leger. Dat dit aan von Bülow voortdurend^ d^elijk voor den geest stond, kan ons niet blijken. In elk geval Wordt door zijn hou- ; ding bevestigd? wat wij reeds vroeger aanteekenden, dat de Duiöche legerleiding op het Westelijke oorlogsfront absoluut onvoldoende was en te kort !

Sluiten