Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i schoot in dé vervulling van hetgeen haar taak was. [ Een afzonderlijk bevelhebber voor het Westelijk i front, met of zonder splitsing der 7 Duitsche legers i in enkele groepen, ware stellig noodzakelijk ge\ weest. Dit is een les, die de Wereldoorlog ten beste s geeft.

Wij moeten ons nu eerst wenden tot het Engel! sche hulpleger, in zijn strijd tegen von Kluck's ie Duitsche Leger, op 23 Augustus en volgende 1 dagen.

Sir John French*.de Engelsche veldmaarschalklegerbevelhebber, stelde zijn troepen op 22 Augustus als volgt op, in de reeds aangeduide stelling : langs het kanaal Condé-Mons-Binche, van waaruit liet Leger den volgenden dag de operatiën in verband met Lanrezac's 5e Leger, zou aanvangen. Het 2e legerkorps kwam te staan van Condé tot {voorbij Mons, het ie van daar naar de zijde van j Binche. Eén cavaleriebrigade werd te Binche geplaatst, de hoofdmacht der cavalerie-divisie op den ! linker vleugels Lanrezac had aan French verzocht, • om de Britsche cavalerie te doen deelnemen aan de dekking van het gemeenschappelijke front, maar de veldmaarschalk weigerde dit, omdat hij 3 legerkorpsen moest hebben, doch er slechts 2 had, en de Cavalerie hem daarom als „reserve" moest dienen. Een zeer zonderlinge opvatting ! Enkele Engelsche eskadrons werden echter op I verkenning uitgezonden; zij bereikten o.a. Soignies en ontmoetten herhaaldelijk den vijand. '

Op 23 Augustus besprak French 's morgens met zijn onderbevelhebbers den toestand der geallieerden en de te nemen maatregelen ter uitvoering van Joffre's ! bperatieplan. Uit de inlichtingen van het Fransche hoofdkwartier leidde hij af, dat er niet veel meer dan 1, misschien a van 's vijands legerkorpsen en wei-

Het Eerste Oorlogsjaar

17

Sluiten