Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen waar deze zich zouden bevinden of waarheen ■ Zij zouden oprukken, vertraagden den opmarsch van von Kluck's leger. In den loop van den middag I werd te Soigmes eindelijk zekerheid verkregen, | dat een sterke Engelsche macht te Mons e.o. aan 1 wezig moest zijn.

Alsnu kon spoedig de aanval worden onderno- ! men, met het doel de kanaalovergahgen nog den- j zelfden dag te bemachtigen. Twee legerkorpsen,het 3e en het 9e, drongen 's avonds door naar hei l kanaal. Dit bleek een moeilijk te overwinnen hin- ] dernis, ook door het aangrenzend terrein. Niettemin ]

slaagden de Duitschers er m tusschen Condé en 1

St. Glrölain het kanaal te bereiken en het bij 1

Jemappes, Mons en ten N. van St. Symphorien I

over te gaan. De aanval zou op 34 Augustus vroeg- 1

tijdig worden hervat, bepaaldelijk met het doel om 1

het kanaal ook op het Westelijk deel M- passeeren. I

Vermeden moest Worden het leger naar Maubeuge 1

opeen te dringen. Integendeel moest den vijand I

belet worden naar het Westen uit te wijken; hij 1

moest zoo mogelijk op Maubeuge geworpen worden. 1

In dezen zin werd tegen 24 Augustus, 5 uur van. 1

bevolen, dat het 3e korps Westwaarts van Bavai f

zou doordringen, het 4e en het 9e korps moesten 1

trachten den vijand op Maubeuge terug te slaan 1

en het N. en N.W. front dier vesting afgesloten 1

houden. Het 2e korps zou in een nachtmarsch ! oprukken naar Condé, het 4e reservekorps achter

den rechter vleugel opgesteld worden brj Ligne* 1 (ten W. van Ath).

Door het besluit van generaal Lanrezac, genomen j in den avond van 23 Augustus en het denzelfden avond vaststaande voornemen van veldmaarschalk French om, resp. het 5e Fransche en het Engelsche leger den terugtocht te doen aanvaarden, was de

Sluiten