Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exécuté par les Allemands a 1'ouest de la Meuse inférieure (a travers la Belgiqucfc et, ensuite, d unefausse doctrine de guerre, attribuant a 1'offenyre frontale une effïcadté qu'elle ne saurait avoir désormafcrüavee lajjfüissance fornüdable de 1'armement et la grandeur des masses, mises en oeuvre par les beUigéranta/*

Waar genewÈuV Joffre in rijn „relation sur les premiers mois de la guerre," schreef, dat generaal Lanrezac, „zïch op 24 Augustus op rijn rechter vleugel bedreigd achtend, den terugtocht aannam, in plaats van een tegenaanval te doen," was hij dan ook ongetwijfeld niet billijk. De opmarsch van het 3e Duitsche Leger, dat door von Hausen nog tijdens den slag bij-Namen-Charleroi, over de Maas bij Dinant en verder Zuidehjk gebracht werd, vormde voor het 5e Fransche Leger ontegenzeggelijk *en «Zoodanige ernstige bedreiging op de rechter flank en in den rug, dat wij niet anders kunnen «oen .dan instemmen met Lanrezac's besluit en met zijmgonclusie,dat een langer, volhouden in den j cul-de-sac tusschen de Borinage1) en de Thiérache2) zijn leger aan onheil zou hebben prijsgegeven. „C'eüt été un nouveau Sedan !" Wat de Duitschers betreft, ook tegen hun optreden hebben wij hiervoren meermalen hoogst ernstige bedenkingen geopperd. Maar op het slagveld toonden «ij toch, dat ze huiPtegenstander kenden en rekening wisten te houden met diens eigenaardigheden. Zij bleven de somwijlen eenigsZins onberaden aanvallen des vijands bedaard en

*) „Le Bonnage is, btt district der Belgische kolenmijnen, ui de provincie Henegouwen, ten Z. van de Haine* een zijriviertje van de Schelde. 'T?t.

s) „La Thiérache" is een meer Zuidwaarts gelegen district» eveneens ongeschikt voor operatiën van groote troepenafdeelingen.

Sluiten