Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i geleden had om die poging te doen slagen, maar hij ' wist, dat zijn troepen uitgeput waren en tegen over1 macht te strijden hadden.

In den:vroegen morgen van 35 Augustus werd i de terugtocht voortgezet naar een stelling Kamerijk1 Le Cateau-Landrecies; deze werd reeds op 25 i Augustus gedeeltelijk ter verdediging ingericht «ft 1 door achterhoeden en cavalerie beveiligd. Gelet t op het ivoortdurehdi teruggaan van de Franschen ; aan den blootgestelden linker vleugel, op het : streven van het Westelijke vijandelijke korps om 1 hem tejoinvatten, en bovend op den uitgeputten t toestand zijner troepen, was French ernstig in l twijfel of het wd •werstandig^was in die stelling 1 te blijven. Hij besloot een krachtige poging te doen J om verder terug te gaan, tot hij de een of andere i belangrijke terreinhindernis tusschen zijn troepen t en den vijand kon brengen — zooals de Somme < of de Oise — en aan het personeel gelegenheid kon s. geven om te rusten en zich te herstellen. Hij bevd ( daarom aan de korpscommandanten hun terugt tocht zoodra mogelijk voort te zetten naar de alge1 meene lijn Vermand-St. Quentin-Ribemont. De 1 cavalerie zou den terugtocht dekken.

Het ie legerkorps bereikte 's avonds om 10 uur 1 Landrecies, na den geheelen dag gemarcheerd te hebben; het was te vermoeid om verder te gaan. Doch der vijand deed met troepen van het 9e legerI korps, die door het Forêt de Mormd kwamen, nog 's avonds een hevigen aanval op de Engelschen in Landreries, die hem evenwel zware verliezen — op | 700 a 1000 man geschat — deden lijden. Tegelijkertijd berichtte de ie Engelsche Divisie, dat zij in hevig gevecht was ten Z. en ten O. van Maroilles (gelegen op ruim 6 K.M. ten O.N.O. van Landrecies). French vroeg toen om bijstand voor zijn ie legerkorps aan den commandant van 3 Fransche

Sluiten