Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog in de nabijheid.^yan,de Sambre zijnde, stuitten de Engelsche troepen van het ie legerkoros op de reserve-divisiën Valabrègue van het Fransche Leger; waardoor verwarring en tijdverlies ontstond, en voor de troepen groote vermoeienis veroorzaakt werd. Lanrezac meent dat dit bezwaar vermeden had kunnen worden, indien de Engelschen en ook het 5e Leger meer in Zuidwestelijke richting teruggetrokken ware», waardoor men de pogingen tot omvatting door den vijand beter had kunnen afslaan.

Het Jj«4*ger kreeg bevel om op 36 Augustus terug te trekken op de lijn Le Cateau-Nouvion-Li Capeüe-Hirson-Rocroi. De Cavalerie-divisie Abonneau moest ach op den rechter vleugel ophouden om het verband met het 4e Leger te verzekeren. He/ Cavalerie-korps Sotdet, dat* zich naar den linker vleugel der Engelschen had moeten begeven had daaraan nart kunnen voldoen en was teruggegaan naar Guise. Op nieuw werden voorloopige maatregelen genomen, om eventueefceen tegenaanval naar de zijde van Landrecies te kunnen ondernemen, ten emde de Engelschen te steunen tegen de tot hevige vervolging door het bosch van Mottaal oprukkende Duitschers.

In den morgen van 26 Augustus ontvingen de onderscheidene Fransche en Engelsche legercommandanten een,nota van generaal Jpfifefc van 10 uur n.m. van den 25en, waarbij*nstructiën werden gegeven voor het voortzetten van den veldtocht

Sluiten