Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantal legerkorpsen voor het gestelde doel' beschikbaar. Daarentegen bleef de Duitsche linkervleugel naar verhouding veel te sterk, en het 4* Leger moest zelfs weer een legerkorps afstaan, ottf het 5e Leger op den linker vleugel nog weftVte versterken.

Bovendien moest itt aanmerking genctföen> zijn, dat de FransChè legers van den rechter vleugel, het ie en hdtfaipzich aan de Moezel en bij Verdun bleven handhaven. De Duitschers hadden zich daartegen defensief moeten gedragen, om des te meer kratëht op hun rechter vleugel te kunnen ontwikkelen. In plaats van aan dien vleugel versterkingen toe te voegen, werden gedurig voor verschillende nevehdoeleinden, troepen daaraan ;dfl£ trokken. Èn de vijand handelde thans van zijtt standpunt zeer oordeelkundig, door het vormen van twee nieuwe legers, het 6e en het 9e, die er weldra toe zouden kunnen bijdragen om de kracht van den Duitschen hoofdaanval op Parijs te breken en af te slaan. Nu was het ongetwijfeld voor de Franschen veel gemakkelijker, troepen op hun front van rechts naar links te verplaatsen en daarmede nieuwe legers te organiseeren, omdat zif het onbelemmerde gebruik hunner spoorwegen daarvoor konéea benuttigen, terwijl de spoorbanen in België en ^Noord-Frankrijk voor de Duitsche legers nog niet beschikbaar waren.

Maar de Duitsche legerleiding had van den aanvang der operatiën af, blijkbaar niet ten volle begrepen welk groot belang voor haar doel verbonden moest zijn aan dtf juiste groepeering harer legers ter bereiking van het veldtochtsplan, en aan de mogelijkheid om daarvoor, ook nog gedurende den loop der operatiën, troepenverplaatsingen op> groote schaal te doen uitvoeren. Na den slag bij Namen-Charlêroi hadden die welhchtnnog wel kunnen plaats hebben, nu was het feitelijk te laat;

Sluiten