Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten bewij58J| want daarin lag opgesloten dat Parijs, de hoofdstad des lands, aan zrjï* lot werd overgelaten. Het spreekt van zelf, dat dit niet mocht grachteden, inthen de Opperbevelhebber kans gej^sn nad, om tmnen kort tot het veelmalen voorgespiegelde offensief over te gaan. Dat het teruggaan achter de Seine in de Instructie van i September no. 4 niet imperatief werd voorgeschreven, is tiP^einig beteekenis; want in de nota van 2 September werd aan het 3e Leger, in plaats van de streek ten Noorden van Bar-le-Duc, de streek van ^hïvule, die 50 K.M. meer achterwaarts lag, als „repli" aangewezen, wat #Sf'opzichte van de ie en 2e Legers, ten Oosten en ten Noorden van Nancy, niet vrfHfcn bedenking te achten was.

Uit een strategisch oogpunt beschouwd, is het denkbeeld om zich achter twee «vieren op te stellen wanneer men tot een offensieve operëtt? wil overgaan, echter vrijwel oa?in; want men moet dan beginnen die éfisÖge terrefslundernis te overwinnen, 'Mbr den sWjd tegen een vijand, die zich op den anderen oever, zeer gunstig -San opstellen en zijn artillerie kan richten op de overgangspunten. IW'-Bfezwafcr klemde hier te meer, omdat de Duitsche artillerie veel krachtiger was dan de Fransche. Men moet dan §orgen dat de tegenpartij eerst het hoofd stoot, bij den aanval op de in slftt-va* Verdediging gebrachte rivier, om daarna door een zij waartsche manoeuvre tot hél tSBë*Sef over te gaan. Of Wel, men laat den vfland gedeeltelijk over de rWfiÊPTromen en valt hem daarna met alle krachten JÖfflFttit achterwaarts gelegen opstellingen, wanneer hij nog niet alle troepen beschikbaar heeft.

Joffre's nota van 2 September schreef voor, dat de Fratftche legers zich in de repli-stellingen moesten'versterken en op kracht brengen. Daarvoor

Sluiten