Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was tijd noodig, dien de Duitschers zoudsn kunnen gebrufltea om hun aanval voor te bereiden en I nuddelerwijHUwfetes hoofdstad te bedreigen De Franschen behield*» geen bruggenhoofden, waaruit ; ze konden deboucheeren van densfiteïdelijken oo den Noordelijken oever der Seiftfc? zoodat «eifs de cavalene, die geheel achter de rivier moest terug* gaan, geen aanraking met de tegenpartij-kon behouden. Generaal Bonnal zeide dan ook terechtgag mettaat son plan a exécution, le générai I Joffre s etait retiré-detrière la Sei&^iJMnbe, jamais il n^turait pu les repasser."

Generaal Galliéni, over wiens optreden wij aanstonds nader zullen spreken, dacht er volkomen I hetzelfde van.

En wat ten slotte een afdoend bewijs is, voor de opvatting dat Joffre niets anders beoogde dan zijn legers achter de Seine en de Aube in veiligheid te brengen, is het feit dat hij op i September aan veldI maarschalk French weigerde om aan de Marne I stand te houden tegen den vijand. En in de tweede plaats, het feit, dat generaal Galliéni, toen deze aan jottre op 4 September de onverwachte en gunstige gelegenheid aanbood om het offensief te hervatten I tusschen Marne en Seine — inplaats van achter de IBeine te wijken — eveneens een stellig weigerend Hntwoord kreeg. Wij komen hierop spoedig terug.

t Het 5e Leger ging op 2 September om 2 uur s nachts op marsch, om den terugtocht achter de Marne te volbrengen. De cavalerie en de divisiën Valabrègue moesten op den linker vleugel, bij (Chateau-Thierry, de rivier overgaan. Hoewel de «ehterhoeden der onderscheidene korpsen, vooral «op den rechter vleugel en in het centrum herhaaldelijk met den vijand in gevecht werden gewikkeld, s slaagden zij er toch telkens in zich los te maken.

HHet Eerste Oorlogsjaar

Sluiten