Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loop der gebeurtenissen eerst een afdraaien naar het Zuiden ontstaan; thans moest de zwenking naar het Zuidoosten worden volbracht. Men scheen nu den terugtrekkendj» rvijand niet alleen rechts, maar ook links te willen omvatten. Maar de rechter vleugel was te «wak gebleken, er was geen voldoende dekking tegen Parijs; de Unkgr vleugel vermocht niet de Moezel oves te trekken. Aan het^eptreien van Vijandelijke afdeelingen op de rechter flank van het ie Leger — het 6e Fransche Leger en tea&Qr rialen — scheen men niet veel beteekenis te heehrt ten* Daartegen kon*,naar men dacht, worden: staan, even als tegen PaÜjs, met échde$§gew^8* oprokk^ftfVan het ie Leger.

Maaródit leger was, zooals gerapporteerd was, een heel eind vooruit. Het 2e Leger nam nu en dan geregeld een rustdag, terwijl het ie rusteloos voortrukte. Het was dus voorshands een feser lijke onmogelijkheid om dat ie Leger in^donvorm het ae tfer<ioen volgen. De legerleiding had o.i. behooren te bevelen: „het ie Leger houdt balt* beveiligt tegen. Parijn en volgt lat#rj& échelonvorm." .,11

Generaal von &irhl meent, dat het geheele Duitsche: leger aan de Marne hadji moeten halt maken, en door een nieuwe groepeering den *e«tf: ter vleugel uit dttte#nker had moeten versterken. Ben ^snelle-beslissing van den oorlog waa immers oiet meer denkbaar. Tijdvei^es ten baJaxVan een betere groepeering der krachten was geen overwegend bezwaar, waar het leger aan de Marne, tegenover Parijs en aan de beneden-Seine een sterke en den vijand bedreigende stelling kon innemen en behouden.

Nu was het 9e legerkorps op 2 September,^ zijn hiervoren aangedttjden aanval oprG1iateauj Thierry er nog in geslaagd, de bruggen aldaar en

Sluiten