Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE HOOFDSTUK

GEBEURTENISSEN TE PARIJS

M DEfgFRANSCHE REGEERING VERLAAT DE HOOFDSTAD

g^|göE Franiche regeering had reeds op 28 ^lE?lV fustus ln heëiosel besloten de hoofdföÏÏT.JrVt£K? P*^8 te §even' en haar> als open Uiias€astaa., niet te verdedigen. Dit besluit ^^Löschijnt genomen te zijn op advies van generaal Joffre, die oofedaardoor blijk gaf van Zijn ziensw*jee> dat hetafcfr alles noodig was tijd te winnen, tot de omstandigheden Wmden toelaten over te gaan tot een «ffensief. Op 30 Augustus werd er evenweWf^P aandringen van sommige gekomen volksverte8enwoordigers, op terug-

Terwi&sedert het begin van den oorlog talrijke gezinnen en personen naar Parijs gevlucht waren1), begon thans, nu de vijand met spoed naar de hoofdstad oprukte en deze meer en meer naderde, een uittocht op groote schaafcuit Parijs, naar nog onbedreigde gedeelten en oorden des lands. De spoorwegen waren overstelpt met reiagei»: ofsdioon^r met bepaald een paniek heerschte. «tóNÊ^h

Op a September besloot de regeermg'uï den daarop volgenden nacht Parijs te verlaten om zich te Bordeaux te gaan vestigen. De president der Republiek alle mimsters — behalve de minister van oorlog Müterand, die op a7 Augustus als zoo-

JIZ*"? ** OP 29 Augustus meer dan

Parts aan^^H w B/lgi* en ^-Frankrijk te marijs aan de gare du Nord aankwamen.

Sluiten