Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danig, ter vervanging van Messimy, opgetreden was — de gezanten van vreemde mogendheden, behalve die van Spanje en de Vereenigde Staten, en tal van autoriteiten en ambtenaren, waren des morgens van 3 September vertrokken. In een regeeringsmanifest werd verklaard, dat het geschiedde om 3Sé verdediging te verzekeren en in aanraking te blijven met het geheele land.

Maar de regeering liet te Parijs Jjrtgezag m handen van iemand/ in wieü^gi} haar volle vertrouwen stelde. ZooalS&Kjken zal, terecht.

Het was de wegens het berdÉla Vaö de leeftijdsgrens, kort te voren gepensionneerde generaal J. S. Galliéni, die op 26 Augustus in apfötett hersteld en benoemd was tot commandant **tttt het garnizoen en gouverneur van Parijs. Op 31 Juli t.v. was hij reeds bestemd tot eventueel op" volger van generaal Joffre. In den morgen *W§ 3 September was, nevens het regeerfagsmanifëst, op de muren in de hoofdstad aangeplakt, «e* korte, kernachtig proclamatie, waarin Galliéni bekend maakte, dat hij de opdracht ontvangen had om Parijfcvtegen den aanvaller te verdedigen, met bijvoeging van de enkele woorden; „Ce mandat, je le remplirai jusqu'au botJt.£59 -^««^„Mémoires** heeft Galliéni zelf medegedeeld, hoe mjdanraiitaïtentoestand^ over hoeveel en over welk soort van troepen hij voor het volbrenges*Wöf &jn taak kon beschikken.

De toestand was in geen enhet'opzicht goed of rooskleurig. Het garnizoen telde 4 divisiën en 1 brigade territorialen, zoo goed als ongeoefenden. De meeste onderdeden hadden zelfs nog nooit schijfgeschofWBi Voorts 10 eskadeahV cavaiettep* groepen uitvalbatterijen (de paard*», meerendeels zonder hamachemetttet%;.ten slotte 5000 marine* soldaten, tot versterking van de politie.

Sluiten