Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

3. GENERAAL GALLIÉNI AAN DEN ARBEID Op 3 September, den dag waarop GaUiéni het gezag te Parijs had aanvaard, werd hem door verkenningsberichten van vlieetuiVen

teerd: dat de Duitsche colonnes, die tot dusver op Parijèlcwaseh aangerukt, de richting van haar beweging Zoufoosfwaarts schenen tehebben gewijI agd. Hoezee*' alsnog nadere rapporten moesten worden afgewacnftaom te kunneri:beoordeéfeö of hier wellicht met aan een tijdelijke afwijking in de marschriehting moest worden gedacht, werden , toch onmiddeihjk maatregelen voorbereid om, in tegengesteld geval, ten spoedigstefcsvan 's vijands veranderde aperatie-richiing partij te kunnen trekken. Des morgens van 4 September overtuigde Galliéni zichga persoon aan de voorposten van het j Jïcordoostelijk front der legerplaats van Parijs, «etFvijandelijke troepen naar het Ziüdoosten marI cheerden en bij Trilport de Marne overgingen. is^HÜbJisiond Galliéni'» besluit vast. Reeds des morgens om 9 uur gelastte hij aan generaal MaunouK3E?~m'*thet 6e LegCf 3»it den omtrek van Amiens op Parijs:,terugtrok en op 3 September Dammartin bereikt had — zich gereed inhouden, • om op 5 September een beweging te ondernemen naar het Oosten van het geretrancheerde kamp van Parijs. De cavalerie moest daartoe dadelijk verkenningen doen, tusschen den weg van Chantüly en de Marne. Hij was nu besloten een aanval te doen op de rechter flank der Duitsche colonnes, waarop het 6e Legértticfa rechtstreeks kott richten. Maar rijn bedoelingen reikten verder. Zou de voorgenomen stoot van het 6e Leger in

Sluiten