Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tbt de flank van von Kluk's leger inderdaad de gewenschte uitwerking hebberig dan moe*'die niet op zich zelf blijven staan, want dan kon de vijand Zeer waarschijnlijk zonder groot Tfaezwaar Maunoury verslaan en op Parijs terugwerpen. Dan moest een algemeene poging van de Fransche legers plaats hebben om den vijand tot staan te brengen. Daartoe moest de terugtocht achter de Seine en de Aube, die Galliéni in beginsel verwerpelijk achtte, onverwijld worden gestaakt, en het offensief op het front tegenover de legers van den Duitschen redster vleugd ten spoedigste worden hervat.

Galliéni stelde onverwijld pogingen in het werk, zoowd bij French als bij Joffre, om daartoe te geraken. Aanvankelijk echter te vergeefs. Hij had op 4 Sèitember tot driemaal toe een telefonisch onderhond met den Opperbevelliek<beM(De eerste maal weigerde genetaal Joffre pertinent. Volgens De Gt&&BéÉm*<$& toen zelfs bij bet gouvenaëanent beklaagd, omdat Galliéni ,4e poussait a des offensives prérrutusées/VMaar de gouverneur van Parijs liet zich niet afschrikken en hield vol. Eerst na langdurige telefoongesprekken gaf JofhxfArhet aderde onderhoud toe; waardoor)'Hij feitelijk als leider der Faansche operatien, abdiceerde;

Ook de Engelsche : legerbevelhebber bleek-niet bereid om op Galfiéni's voorstel in te gaan. Op 4 September ^namiddags ging Galliéni met Maunoury naar Melun, hettóofdkwartier van den. veldmaarschalk French, om diens medewerking in te roepenjiawelke onmisbaar was om het beoogde doel te bereiken. sFreneh was afwezig; hij bezoj4to*ë>D. troepen. De^Fransche generads spraken langdurig met den chrf van den generalen staf, doch zij vonden bij dezen slechts krachtigen tegenstand om met het voorgenomen aanvalsplan medejie werken. Des avonds'kreeg Gdliéni een schriftelijk bericht,

Sluiten