Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«"f uf ut winn tianK met i cavaiene-fltvisie, de overige cavalerie naar Provins. Maar 's morgens te 7 uurqsannJsSeï^mber ontvingert, de Duitsche legers^bwsiraadloos telegram, weetE geheel niéuwe keizerlijke bevelen, die tot een volkomen verandering der operatie leidden.

De bevelenihielden in: het ie en het 2e Leger fc&jven tegenover het Oostfront van Parijs staan. fifetKie Leger tusschen Oise en Marnl, het 2e tusscheanMarne en Seine. Het ■je Leger marcheert in de richting naar Troyes en Oostelijk daarvan'.

Mitsdien was het laatstvorige plan*. 'om de Fransche legei» van Paëöaüif te dringehimaar het ^uidbosten, alweer opgegeven. De aanleiding tot dit; nieuwe beslmtfafcleef onbekend; talen begreep net zelfs niet!

teMoMiBfoick. seinde nog naar het groote hoofdkwartier rhet voorstel, om de vervclgingsqploor te voeren te* de Seine en dan Parijs in te sluiten, Jnaartej,berBidde niettemin de zwenking vanCüjn leger zooveel mogehjk voor. Des avonds van .5 September kwam de overste Henfasch;: uit het groote hoofdkwartier, mondeling de bevelen toedekten; terwijl deze ook schri&ahjkn ontvangen werden. Men wist dat FranscheCiroepen uit het Oosten des lancfirnaar Parijs werden vervoerd en • meende op een bedreiging van de rechterflank der ! Duitsche legers te moeten rekenen.

Het ie en het 2e Leger moesten daartegen offensief optreden.

Het 3e Leger moest naar Troyes-Vendeuvre oprukken.

.MHfelHe'en het 5e Leger moestehrden vijand naar net Zuid-oosten terugdringen.

Voor het 6e en het 7e Leger bleven de bevelen onveranderd.

De algemeene toestand was, naar overste Hentsch

Het Eerste Oorlogsjaar

21

Sluiten