Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Seine, achter het tfcsch vaniGrécy, ongeveer een dagmarsch ten Zuiden van den Petit MoruV«Él knketztjffViertje van de Marne. Het leger e»*ijh bevelhebber waren ontmoedigd en geschokt De hoop op succes was vervlogen. Men had weinig vertrouwen meer op den goede^afioop van den oorlog. Fawch rapporteerde herhaaldelijk aanzijn regeering dat Joffre's plannen hem niet hevielen; hij had spoedig een krachtig offensief optreden verlangd en dat ook voorgesteld. Het vöc-rtdurend, dagen achtereen, terugtrekken tot achter de Seine, was verderfelijk voor het moreel derPEngelschen Alles werd verklaard uit het wachten op de uitwerking van den opmarsch der Russen; maar als die een feit werd, zou het moeiTük zijn den geest onder de troepen te doen opleven. Generaal SmithDorrien, de commandant van het 2e Britsche legerkorps, sprak zelfs tegenover generaal Joffre de meerung uit, dat de Engelsche troepen niet beter konden doen dairterug te keeren naar hun basis en Zich in te schepen, om maar weer naar huis te gaan.

De Engelsche minister van oorlog Kitchener was verontrust en bezorgd over deze uitingen. Hij deed het mogelijke om de hoogere bevelhebbers tot kalmte en rustig afwachten te bewegen. De goede verstandhouding met de Aatóctaf bondgenooten mocht met verstoord worden. Hijifcwam persoonlijk naar Frankrijk over, om overleg te houden met de regeering en den veldmaarschalk. De toestand was toen door de wijziging der opmarSchrichtmg van den Duitschen rechter vleugel, reeds neemgszins verbeterd.

Op 5 September had F*S«ch een onderhoud met Joffre, waarin dezchtem zijn voornemt»r kenbaar maakte om onverwijld over te gaan tot het offensief, waarvoor hij de kans nu gunstig achtt#i$fij verzocht French op 6 September den flankaanval

Sluiten