Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weldra was het Fransche 7e korps ook in gevecht met het ae Duitsche korps, dat trachtte, van de zijde van Etavigny, zijn linker vleugel te omvatten. Generaal Galliéni schrijft dat de Duitschers over het geheele front werden teruggedrongen, dat pet 6e Leger 's avonds van 6 September op met meer dan 10 K.M. van de Ourcq verwijderd was, en stond in de lijn Chambry-Marcilly-PuisieuxAcy-en-Multien. Volgens von Kuhl behaalde de 4e divisie van het 2e legerkorps 's avonds nog een succes op de Franschen, ten N. van Acjp-én-Multien.

Generaal von Kluck beval zijn 4e legerkorps, den 6en September door te marcheeren tot La Ferté-sous-Jouarre.

Het 3e en het ge legerkorps kwamen op 6 September, in hun opstelling van den 5en, in gevecht met uit het Z. oprukkende Fransche troepen, die zij door aanvallen tot staan brachten. Het ie Cavaleriekorps sloeg de Fransche cavalerie van Conneau af. Het 2e Cavalerie-korps ontmoette, in den omtrek van Rozoy, Engelsche troepen op marsen.

De commandant van het ie Duitsche Leger achtte het thans noodig ook zijn 3e en 9e korpsen naderbij de aan de Ourcq strijdende troepen te doen komen, en gaf 's avonds daartoe bevelen. Zij zouden aanvankelijk het 2e Leger op zijn rechter vleugel gesteund hebben, doch dit kon verder niet geschieden; de afstand tot de Ourcq was te groot.

Het 2e Leger wilde aanvankelijk den' vijand nog vervolgen, doch stootte op den naar het N. oprukkenden rechter vleugel van het 5e en op het ge Fransche Leger.

Het 3e Leger wilde eveneens naar het Z. vervolgen, meenende vijandelijke achterhoeden voor zich te hebben; doch moest naar links aan het 4e Leger, en naar rechts aan het 2e, hulp verleenen.

Sluiten