Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitsche opperbevel dezen hoofdofficier uitzond, zonder hem zijn opdracht op Sèkrift mede te geven, schijnt ons onverantwoordehjlfJ-Later, toen de terugtocht van den DUitschen rechter vleugel hevige kritiek had doen ontstaan, hééft Hentsch verzocht dat een onderzoek naar zijn handelingen zou worden ingesteld. Dit is geschied; generaal Baumgarten Crusius vermeldt'ffa zijn „Deutsche Heerführung," den woordelijkén inhoud van de op 24 Mei 1917 ter zake genomen beslissing. Deze is onderteekend door generaal Ludendorff, als chef van den generalen°Staf van het veldleger, en zegt o.m. wel is waar, dat Hentsch „nicht über seine Befügnisse hinaus gegangen war, maar voegt er bij „Ob der Befehl des Oberstleutnants Hentsch an die 1 Armee zum Rückzuge nach der Lage tatsachlich notwendig war, musz von der kriegsgeschichtlichen Forschung spaterer Jahre entschieden werden."

Omtrent de aan Hentsch gegeven opdracht bestaat intusschen geen zekerheid, omdat ze alleen mondeling verstrekËfev In „Wissen und Wehr 1921" wordt gezegd dat ze luidde: „zooveel mogelijk'lftèt teruggaan van het ie en het 2e Leger voorkomen; is de terugtocht evenwel reeds begonnen, dan de bmnenvleugels dirigeeren op Fismes." Aangezien Hentsch noch bij het 2e, noch bij het ie Leger den terugtocht aangevangetf^flónd, had hij1 zich o.i. tegen het wijken van het 2e Leger met nadruk moeten verzetten en daartoe ook aan het ie Leger geen bevel moeten geven.

Het terugtrekken van den Duitschen rectüér vleugel Wmitsdien'zoowel aan Hentsch, als aan v. Bülow te wijten en generaal van Kuhl handelde zijnerzjjdsI'niet juist, door in deze hoogst' belangrijke zaak met Hentsch te beslissen, zonder den legercommandant von Kluck persoonlijk in de

Sluiten