Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegenheid te hebben gesteld; zijnerzijds met .den overste Hentsch te spreken en te overleggen.

Intussches^het 2e Leger was bezig terug te trekken; thans mocht en kon het ie Leger niet blijven staan, alversloeg het Maunoury. Het liep nu gevaar op demWfeeivleugel omvat en afzonderlijk geslagen te worden. 6

Er bleef dus voor generaal von Kluck niets anders over, dan eveneens het bevel te geven om terug te gaanofiet gescmeddetnetieonder zwaren, bitterenjjmnerkjken stdjdv Het ie Leger was op het punt dè Franschen aan de Ourcq terug te slaan; daaraan viel, niet te twijfelen. Na dagen achtereen ernstige, hevige gevechten te hebben doorstaan, was het op het punt zijn doel te bereiken waarvcornetiZïch zooveel moeite, inspanning, verliezen had moeten getroosten. En nu werd dat door het onverbiddehjke noodlot, ;zónders noodzaak — althans voor zooveel kon worden overzien — plotseling vesudeld. y

Generaal von Kuhl deelt in zijn werk den woordehjken^oud mede van de hem, namens het groote ncofdkwarüer door oversteHentsch gegeven aanwijzingen. Deze- zijn; -door hem mét de meeste ^nauwgezetheid opgeschreven, en onderteekend doosjnem en kolonels Bergmann, die gedeeitefijktegenwoordig was bij het onderhoud met overste iHentsch. Dit stuk kon echter eerst °fenden dg> 10 September, worden opge^kt* £fSte Hentsch » 318 kolonel, vóór het «einde van den oorlog, in Roememècoverleden. ♦ *» 1 ,?* moest nu op 9 September alles

MM spoedigste geregeld worde* om nog in den «avond en denmcntrde beweging naar het N. te c doen aanvangen. Het was door-de onvernujdehtk «geweest zijnde dooreenmenging der troepen — vwaarbij ook door bagagevoertuigen, nnmitiecolon-

Sluiten