Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; cMeh was evénwel nóch bij het 2e Leger, nóch Dij: het keizerh^ hoofdkwartier, °P de hoogte van den juisten stand van zaken. Daarom werd een voor de Duitsche belangen noodlottig besluit genomen, dat aan den Marne-slag, ontijdig en onnoodig, een einde maakte. g >

Men moet -wchlonwillekeurig verbazen over de onberaden wij», waarop dit zoo gewichtige en in Zijn gevolgen «00 verreikende besluit werd aangekondigd. Dat de toestand bij het ie en het 2e Leger ernstig en kritiek was, valt niet te ontkennen. Voor deséDuitsche hoogste legerleiding was het daarom dien morgen van 9 September — ZOO ooit— het tijdstip, om de leiding van de oorlogshandelingen op den rechtervleugel der legers zelf enter plaatse in handentenemen.Onderzoeken bespreking met de legercommandanten waren onmisbaar om «ich een juist oordeel te kunnen vormen, om te kunnen beslissen óf, en in welken zin, harerzijds moest worden ingegrepen. ti*Mj

Maar de hoogste legerleiding is en blijft te Luxernburg.Zijzendt een gemachtigde —efrn betrekkelijk ondergeschikt officier, al was hij luitenant-kolonel — om namens haar te besluiten en te.doen handelen. Die gemachtigde teist eerst naar het 5e, 4e ènm Leger, op den linker vleugel van het bedreigde front, alwaar om zoo te zeggen geen onraad was. Hij komt dan bij generaal von BttJow* die, om welke reden dan ook, het ie Leger in gevaar acht; hij maakt met en 4»ï dien genetaal — zonder voofltf bij het «ei»eger te onderzoeken en te beoordeelett hoe de stand van zaken was — definitief en onherroepelijk ttfc>dat zoowel het 2e, als het ie Leger zal en moet terugtrekken. En terwijl generaal von Bülow al begonnen is dien terugtocht uit te voeren, gaat hij ten slotte naar von Kluck, wiens . leger bezig was een, definitieve, schitterende overwinning te beha-

Sluiten