Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den rechter vleugefrivan het ae Leger laten staan, dan zou de strijd aan de Ourcq waar* schijniijk toch wel eegsdjalen gunste beslist gewdrden zijn, en de aansluiting met het 2e Leger met geheel verloren gegaan zijn, zooals thans op 9 September het geval was.

De bevolen terugtocht van het leen het 2e Leger was voor de Duitsche belangen nog te meer bettfB» renswaard* omdat op het Duitstshvfrtfnti «enigszins verder op denzelfden dag nog belangrijke voordeelen behaald werden. De linker vleugel vsnhefc ae Leger en de rechter vleugel <vari het 3e bevochten namelijk: een schitterende ovérvrinnmg op FociW 9e Legeri. HetjeLegervewverde Mailly eWwierp de Franschen over de Miurienne-beekv tusschen Corroy en Sentoine.Bij5kmipuis, op den linker tvleugel: en vetdaiJOostelijk bleef het 3e Leger«ffch■handhaven. Inmiddels drong ook de linker vleugel van het ae Leger (voorwaarts; bestormde den Mont d/A&at, bereikte Allemant en bemachéqjde Mondement. De Franschen vluchtten. 'Generaal Vts& Hausen verklaart dat hettSMït van het vijandelijke leger zoo goed als doorbroken was.

Op dat oogenblik kregen ook hier de overwin-; nende troepen het bevel voor den tefttgtocht. Niemand wilde er aan gelooven, men begreep het met. Met „loodett. schoenen" werd era»w4daöttiJ -Het «ehvertióuwen van de Duitsche1 «rijders kreeg op 9 September een ontmoedigenden stoot, hun moreel een geduchten schok, ifiiöj het Duitsche 4e en 5e Leger teekende zich op dezen dag geen noemenswaardige verandering.

Aan Fransche zijde bracht de 9e September groote vreugde. Hoe kon het ook;aiWt*5 P Men was aan de Ourcq voornemens den strijd voort te zetten, doch men ondervond, schrijft nBonnal, „une surprise aussi joyeuse qu'inattendue, en itOnstatant

Sluiten