Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melle d'avoir ses flancs appuyés." Eifcdaarom moest ik, zegt Gallig verder, „a mon corj»défe«damv de 8e divisie van het 4e legerkorps;,^ nauwelijks aangekomen was (uit het Oosten), naar een punt ten Z. van de Marne zenden, om op de temgtochts-lijnen van de Duitschers te werken. Die divisie] was veel meer nocxjjjgop den linkervleugel aan de Ourcq; ze heelt geheel zonder nut aan de Marne gestaan en is — zooals wij reeds aanteekenden — nog te elfder ure door Maunoury terug ontboden. Ook generaal Clergerie, een bondgenoot — hij <pgft Ga&eni's chef van den staf — laat zich weinig gunstig uit over de door de Engelschen bij de Marne verleende medewerking. Het leger „schoot met op," er zat geen gang in. Altijd overdreven voorzichtig, beducht voor verliezen, vreezend voor flankbedreiging, hoezeer het bijna niets tegenover zich had staan, heeft het aan de Duitschers geen noemenswaardig nadeel kunnen toebrengen. „On s'explique ainsi que rarmée anglaise, sans avoir a soutenir aucun combat sérieux, ait mis deux jours et demi a franchir les 20 kilomètres qui séparent le Grand Morin de la Marne," schfiijft Glergerie. Naar onze meening had de houding van den Engelschen opperbevelhebber tegenover een beter starr tegisch geleiden tegenstander, de oorzaak van de nederlaag kunnen worden.

Het 5e Fransche Leger was den gen September met zijn rechter vleugel-korpsen gebonden door de taak, om aan Foch's leger steun en hulp te verleenen. De linker vleugel kwam over de Marne en, voorbij Montmiraü. Ware de terugtocht der Duitschers niet bevolen, dan had de operatie van het ae Leger bij Fère-Champenoise-Mailly door een nederlaag van het Fransche 9e Leger bekroond kunnen worden, en zou de toestand over het geheele f ront ongetwijfeld een geheel ander aanzien gekregen hebben.

Sluiten