Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pes-St. Menehould en het 5e naar den omtrek van St. Menehotdd^n Oostelijk van die plaats. De troepen moesten hun stelhngen ter verdediging inrichten en vasthouden.

Generaal vbifHausen erkent TOt^eetnrfiderneming van deaFrattsehen om he*irg««jT»«vhetr.ae en het 3e Leger te doorbreken, mogelijk wasj pmdat sterke vijandelijke afdeelmgen oprukten naar Vitry-le Francois en in breed front naar de WA Fère-en-Tardenois-Damery-Mareml,m ^<^r«*f ting. Maar dat reeds een poging tot doorbraak ophanden wat^etwist hij. V«n/J£*Witorfan ook, naar hft^chrijft, geneigd te betwijfejettq of deze terugtocht, en het op nieuw prijsgeveAivanzooveel veroverd gebied wel noodzakelijk waren. Wij,f©or ons, z*jn£van oordeel, dat deze taajfel volkomen gegrond was. jj _ ,

Het gros van het ie Leger *rok op 11 September tusschen Soissons eh Attichy over djt Aisne. Sterke achterhoeden blevef,*en Z. van die rivier. Eerst laat in den namiddag vertoonden de yaandehjke voorhoeden zich voor het front. Men hield zich nu bij het ie leger bezig met het ontwarren, op nieuw ordenenen strijdvaardig maken van de aan de Ourcq sterk dooreengemengde troepenverbanden. Er bleef nog een groote wimte tusschen^et ie en het 2e Leger openden het w» niet mogelijk daarin te voorzien door troepen naar links te verschuiven.

Op ia September, des namiddags, werd dit legefin de aangeduide stelling door deaïranschen aangevallen. Het Aon daarin op den I3en stands houden, en de uit het O. doorhit 7e Leger toegezonden troepen konden niet alleen decfsnntte tusschen het ie en het ae Leger —welk laatsteoop' 12 September ter weerszijden van Reims stelling nam — bezetten, maar ooktop den linker vleugel van von Kluck's legiréfachtigen steun verleenen.

Sluiten