Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK

SLOTBESCHOUWINGEN

i. DE NEUTRALITEIT VAN NEDERLAND IN HET GEDRANG

ERW IJL wij bezig waren de laatste hand aan de bewerking van dit boek té leggen, ontvinge*P*rif nvan bevriëtefetsitfjde een tsumnierJivan een Belgisiii9|rfad.Éwaarin :en artikel voorkwam, dat ons/om een

aanstonds te vermelden reden, groote* belangstelling inboezemde. Het was een tut „le Matin" gedeeltelijk overgedifekt verslag van den redacteur Jules Sauerw«^'»bNre»E.«#ï^ met den beken¬

den philosoc* en socioloog Dr. Rudcïfr'Steiner, nopens de door wijlen generaal von Moltke^tfen Duitschen chef vin den generalen staf van 1914, nagelaten „Mémoires." Dr. Sttther, een bijzondere vriend van vtfovMoltke, zou op verzoefcVan>«iïcns weduwetfaéeze gedenkschriften doen uitgeven; doch dit was hem in Duitschland belet.

In dat „interview" de»d»®f3JSteiner eenige onthulhngen, aangaande feiten uit de voorgeschiedenis van den wereldoorlog. Daaronder waren er ook die op ow land betrekking hebbensvöffi.; Zekerheid t*iverkrijgen of de inhoud van hétï Verslag uit'den Matin authentiek was en of het daarin omtrent Nederland vermelde als waarheid mocht worden aangenomen, riepen wij de tusschenkomst in vak Dr. Steiner fes Dornach, bij Bazeff« < Dr. Steiner liet ons het volgende weten: In het uitden Matin overgenomen* stufc van de Belgiscme courant komen eenige onjuistheden voor m data, e»z. Dr. Steiner ried ons daarom aan,

Sluiten