Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steunen en Duitschland in flank en rug te bedreigen.

Von Schlieffen's operatieplan is, zooals wij reeds meermalen aanteekenden, door von Moltke verknoeid, niet alleen bij de uitvoering, maar zooals Dr. Steiner thans onthuld heeft, ook in het ontwerp. Nederland moet zich over dat „verknoeien" bijzonder verheugen. Het plan van von Schlieffen was feitelijk in dubbele mate misdadig en immoreel. Moltke is ten halve gekeerd, maar als veldheer mislukt. Want het plan von Schlieffen was — afgezien van al het andere — als zuiver strategisch (dntwerp, een geniaal plan, dat onder geniale leiding tot groote en grootsche (doch voor ons land ongewenschte) uitkomsten "(had kunnen leiden. Een rechtgeaard Nederlander moet zich verblijden, dat het niet von Schlieffen, doch von Moltke was, die in 1914 te beslissen had.

Er zijn in het openbaar stemmen vernomen, die verklaarden niet te begrijpen, dat men nu, achteraf, nog gewicht hecht aan berichten omtrent een door von Moltke in het operatieplan gebrachte wijziging; omdat iedereen wel zal begrijpen, dat de vraag of de Nederlandsche neutraliteit al dan niet geschonden ZÖu worden, in Duitschland aan de orde geweest en om utiliteitsredenen beslist is. Wij voor ons zijn van oordeel, dat het wel degelijk een zaak van gewicht en van groot vaderlandsch belang is, dat thans stellige zekerheid verkregen is, omtrent hetgeen ten opzichte van ons land heeft plaats gehad. Door openbaarheid te geven aan hetgeen dienaangaande is voorgevallen, kan zonder twijfel later worden lajgedragen tot opheldering van politieke en militaire machinatiën. Al zijn die voor het tegenwoordige van de baan, de tijd kan aanbreken, dat ze opnieuw aan de ome komen. En dan is een ieder gewaarschuwd, niet door vermoedens of

Sluiten