Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderstellingen, maar door feiten. Wie dat niet begnjpvziet de zaak verkeerd»».» o

En wie meenen mocht dat de volken van Europa door de catastrcphejvan de afgeloopen jaren, m took slechte fajdehjk, afkeerig van de oorlogsgedachte geworden zouden zijn, vergist zich. Bijna dagelijks zijni ook thans nog teekenen waar te nemen die er duidehjai op wijzen' dat het oorlogsgevaar m geen deele verdwenen, zelfs met eens ver verwijderd is. Men zij dus op zijn hoede 1

De „Revue Militaire francaise" van i December | 1931, no. 69, welk maandschrift- wordt uitgegeven door den Franschen generalen staf, bevatlet slot I^a °?td ^nden generaal Camon,

getiteld: „La genese du plan de guerre allemand."

' T\~ ^JZTC^rJr^::-1111 °,m' ae quaestie door ■ Dr. Steiner s onthullingen aan de orde gesteld l™?™i hft plan van Schlieffen, om ook door het^ izuidehjk deel van Nederland op te rukken. Hij schrijft daaromtrent:

W^^t'™1** le territ°ire hollandais?

IPour utiliser integralement le véseau ferré allermand, la fre armée, Attmée avecfes corps du Nord. n° ^TlJ^^^teamiz région entre Crefeld musseldorff,Gte!tti^ch, Jüliers, Gladbach, c'estPjdiae devant le Limbourg hollandais.

t*"?** le plus raPidement possible cette jrmee suniAmn» afin de couper 1'armée beige de ion ^duitnaüom}1 et empêcher ^établissement par j«alhés d'unrlnjne de défense entre Anvers 7t £™A f drait tfaverser Ie Limbourg lidlan*

« COntourne.r on Pef4iait trois jours au moms et on imposerait aux troupes de la Ire armée «es fatigues énormes. Mais la Hollande se lais-

lelet Eerste Oorlogsjaar

M

Sluiten