Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de legercommandanten over te handelen, waar ingrijpen harerzijds beslist noodig waren geweest. Zij wisselde van inricht, stapelde den eenen misgreep op den anderen; kortom, waar de leiding zóó gebrekkig was en bleef, kon de uitslag niet gunstig Zijn. Aan het gewijzigde operatieplan werd in geen enkel opzicht vastgehouden. De legervleugel, die sterk moest zijn, was zwak en werd nog verder verzwakt. En omgekeerd. Op 27 Augustus werd ' nogmaals de opmarsch naar en Westwaarts van Parijs bevolen. Op 30 Augustus werd goedgekeurd dat de geheele rechter vleugel — het ie, het 2e en het 3e Leger—naar het Zuiden ging afbuigen en dan Oostwaarts langs Parijs zou gaan. En op 2—3 September werd ten slotte verlangd, dat de Franschen in de richting naar het Zuidoosten van Parijs zouden worden afgedrongen, waartoe het ie en het 2e Leger ieitelijk met meer in staat waren.

Is „wankeling van gedachten" een te sterke of onjuiste uitdrukking voor deze diverse lastgevingen ? , Een doelbewust, zelfstandig, bekwaam en karaktervol veldheer zou anders gehandeld hebben. Dat staat vast.

Ook aan Fransche zijde was de legerleiding ver van grandioos. Over Jtffre's operatie-en concentratieplannen, die in geenen deele pasten op den nuhtairen toestand van Augustus 1914 bij de tegenpartij, hebben wij ons gevoelen reeds ontwikkeld en gestaafd. Het denkbeeld, na de eerste nederlagen m den grensoorlo?

. zaak reeds uitgevoerd — namelijk het terugtrekken ttot achter de Spimp nm *•> ,„~~u+~» j°r>

; m r\ . n • 7' ""jllcu "jl ue mussen

Mn Oost-Bruisen den gemeenschappehjken vijand 2 zouden hebben klein gekregen — was allerongelukkigst. Indien Galliéni niet op het juiste oogentbük me*,;groote kracht, energie en voJliarding ttusschenbeide ware getreden, om Joffre te bewegen

Sluiten