Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partij te trekken van de bestaande gunstige gelegenheid om den tegenstander te lijf te gaan — waarin hij niet dan met de grootste moeitevkutt slagen — zóó Frankrijk aan en achter -ides<Seine, naarfmensehelijke berekening, een catastrophe tegemoet gegaan ztjsjjc;'

, -Gaüiéni l — ja, dat was een echt, een groot velaheer, tevens een man met een door en door flink karaktervfüj is een schitterende ster aan den militairen hemel in de eerste periede van den wer*JB* oorlog. Door a#n optreden is Frankrijk gered, voor een debacle behoed. Hem zij daarvoor atte hulde l Zijn nagedachtenis kan in Frankrijk niet hoog genoeg worden geëerd I

Ook Lanrezac's naam verdient lof en roem. waar Joffre, zonder bepaalde reden, den Duitschen opmarsch >aUeen ten O. van de Maas verwachtte en ondanks Lanrezac's vertoogen langen tijd bleef vér*wachten, moesten zijn oogen ten slotte toch door de feiten opengaan.

De bekwame legercommandaht kreeg kort daarna zijnaamslag. Ondanks blijft 's werelds loon!/

Dat Joffre, toen hij op 4 September dóór Galliéni met veel moeite was wakker geschud, met voortvarendheid den weg heeft betreden*em door den gouverneur van Parijs aangewezen^'ej&ennettwij gaarne. Maar om een groote overwmnmg te behalenAad hij veel meer moeten — en ook kunnen — doen voor zijn linker vleugel aan de Ourcq.

In het overbrengen van troepen, van punten waar ze konden worden gemis*} naar gedeelten van het oorlogsterrein alwaar zij door den loop der operatiën méér noodig waren of eerlang konden worden, was Joffre diligent, en veel handiger dan de Duitsche legerleiding. Deze kwam in dat opzicht, dóór onjuiste waardeering van de onderscheidene in het spel zijnde belangen, veel te kort.

Sluiten