Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de legerbevelhebbers betreft, wenschen wij slechts over enkele generaals, die het meest op den voorgrond zijn getreden,een paar Wijnfrfen te zeggen.

Vooreerst de commandant van het Duitsche ie Leger, generaal von Kluck. Hijfisras zeer zeker een flink, voortvarend, energiek en doortastend veldheer. Een hoogst bekwaam legeraanvoerder, die veel ten goede heeft verricht, doch de fouten door de legerleiding begaan bij de;eqncentraÖe.der troepen £k>li# Westfronfc&iet kon herstellen. Dat Zijn leger enkekt malen te laat kwam ©nnde beslissing op het slagveld te brengen, waar die voorde Duitschers scheen weggelegd^ jamfchefea^rolg van von Moltke's regelingen» aöattiij de Engelschen met te pakkeii;kon krijgen en dat Lanrezac's 5e Leger hem ontkwam, is ïnihoofdzaak het gevolg van dezelfde>it>orzaak. De regeling vari den opmarsch Zijner legerkorpsen naar de gevaarlijk bedreigde stelling aan de Ourcq, was bijzonder flhik, zelfs stoutmoedig opgevafcsiBe manoeuvre naar de Ourcqstellitag is, vooral uit een tactisch, «ogpunt beschouwdjiioogst belangwekkend. VcjnoKrock toonde Zich daarin een bekwaam en voorh»a«ndi krijgsoverste.

Maar ook hij bezat „les défauts de ses qUalités." ^n:siiabiijpnikken over de MarnwiJtoen hij op 5 September wist feitelijk an^str^di.te handelen met de bedoelingen van het groote hoofdkwartier is niet goed te keuren. Het verband en de samenhang met het 2e Leger gingen reeds daardoor vpsr loren. En deze fout werd later nog vergroot. Naar wij meenen, is de voor Duitschland ongunstige uitslag van den Marne-slag irf hoofdzaak daaraan te wijten.

jjoMdf is opmerkehjk, dat de meeste Fransche schrijvers — ook mannen als Galliéni «n Bonnal — de op 4 September als definitief waargenomen

Sluiten