Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

logische factoren hun invloed hebben doelf'gelden.

Een ander Fraö^'Sehfijver over den slag aan dm' Marne, André-'Wh&feët, gaf in de „MeriuW* de Franétf'van 15 December 1920, als zijn gevoelen te kennénJidSPvon KlliSc in dwaling geweesf'-ïS3 canërent Galliéni's bedoelingen; hij komt tot de conclusie dat eerstgenoemde niet kon onderstellen, dat de laatste op ± 40 K.M. van het versterkte kamp van Parijs, een flankaanval zou gaan onder-1-'1 nemen. Waarom niet? Omdat hij ïÖ«r<lie«P«enken „dat Galliéni rijn Opdracht om Parijs te verdedigen, zóó breed zou opvatten, dat hij zelfs niet zou aarzelen ongehoorzaam te zijn, indien hij meende, dat ook dit zijn taak medebracht." En dan komt Feucoftnet op het stokpaardje dat zoo vde'iFransche schrijvers'met graagte berijden: „hd%ersenil in de Duitsche en de Fraflsehe opvatting van het begrip discipline — een uitvloeisel „trouwens" van het Wezen van beide volken." De Fransche^ chef eischt niet „werktuiglijke gehoorzaamheid," doch „veel meer trüöw aan den geest, dan aan de letter van zijn bevelen."

Wij zijn het met dezen Fraiischen Schrijverzet: geheel eehs?Oipt vori Kluck „in dwaKrig**ërkeerde, la-M' zooverre ook óns gevoelen, dat wij meenen dat hij niet op de hoogte was van de vorming van het 6e FAnsche Leger, |Öet juist wist waar het zich bevond en wat heffftden zin had. De vefkenningsdtènst door de Duftsche cavalerie en ook door den vhegtuigen-dienst, is in dit opzicht te kort geschoten. Ditibleek ook nog op 5 September, toen Mannèury's Leger reeds tegen de flank van het Duitsche 4e resêWè-korps oprukte. Maar overigens is ons oordeel, dat ook von Kluck geen slaafsch, werktdigÜik1 g^öoVZamen aan gegeven bevelen voor zich zelf t»gpléte en dat hij het evenmin van zijn ondergeschikten eischte, waar de belangen van de

Sluiten