Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem opgedragen taak het tegendeel vorderden of medebrachten. Zijn oprukken over de Marne waarop wij nog zoo even hebben gewezen^, getuigt vóór hem pertoonhjk, van 't geen wij zeiden. Zw goedkeuring van von ©uast's overgang van de Marne op 2 September bij ChateauttSerry — een geheel zelfstandige daad van di'eö commandant varrhet 9e legerkorps — bewijst dat hij de „werktuiglijke gehoorzaamheid" ook met van zöfl ohder» geschilrten eischte, doch afwijking „op prijs stelde,^ waar die door het dienstWang werd gemotiveerd.

In ditsapacht gelooven wij, dat men in Frankrijk meer „mystiek" zoekt in het Marne-drama, dan er m te ymden is. En dat ook de beschouwingen over het karakter der discipline inFranlm'ifcj^W^M;»**!^

land eigenlijk geen steek houden. Machinale gehoorzaamheid verlangen, altijd en overal, doet geen enkele chef, met een ruimen blik. begaafd, in wiens hoofd een heldere geest huist. Maar het afwijken van bevelen moet gewettigd worden door overwegende belangen van de te verrichten taak, anders gaat het over in indisapline; een gevaarlijk kwaad, waarvan de gevolgen meestal noodlottig: zijn.

En waar men ziCÉf in Frankrijk zoo menigmaal nieent te mogen verheffen op de ruime opvattingen in zake d>JatfjfgstUcht, is het niet ongepast nog even te herinneren aan het feit, dat indisdpfane aldaar, ook reeds in de eerste periode van den oorlog, niet zelden voorkwam; dat zfatöt uitspattingen leidde van benden „gedeserteerde soldaten," die de legers plundereöd en brandschattend vooruittrokken. En dit geschiedde in het eisen land. teop.nmm- m-A»-

• burgers. Wij doen voor niémand ondfer in afkeuring ' van hetgeen door Duitschers in België en Frankrijk 1 gedaan is, met bel^klsing tot onnoodige wreed-

1 neden, verhiéfangen en verwoestingen van allerlei

2 aard. Gruwelen zijn ook ons een gruwel. Maar

Sluiten