Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer wij nagaan wat Beige», en Franschen itx dit opzicht hebben uitgehaald in hun eigen land, behoevendW&fHet te vragen wat diezelfde personen zouden hebben gedaan, wanneer de oorlog hen in 's vijands land, op het gebied van den gehaten Duitscher, had gebracht. Wij noemen het in beide volken misplaatst, thans de rol te willen spelen van „het heilige boontje," en om in hiafc^onmaardi-r ging het motief te exploiteeren, dat de „Boche" tot elke laagheid in staat is — en bhjffea;

Waar op het grondgebied, dat nog in het bezit van den overwonnen vijand gelaten is, reeds sedert meer dan driarjjKtóen, in koelen bloede, met voorbedachte rade en met kalm overleg, handelingen plaats bibben, die — om 't met ronde woorden*»* zeggen — den naam van „vredesgruwelen" verdienen, past het den overwinnaars de hand te steken in eigen boezem, en tot het besef-Je komen dat minderwaardigheid nie^litsluitend des tegenstanders karakter ontsiert!

Wij schreven straks dat von Kluck's verkenningsdienst hem met geheel juist heeft ingelicht» omtrent hetgeen aan 's vijands zijde voorvifti. Dat is niet zoo vreemd als men wellicht denkt. Het zal altijd kunnen voorkomen, dat het terrein of andere oorzaken de waarneming bemoeilijken. Wij/hes doelen dan ook in geen deele een verwijt JlfeJft: spreken, indien wij constateeren dat ook mannen als Galliéni, Bonnal en anderen, niet juist wisten wat er aan de Marne tegenover de geallieerde legers optrad. Dit blijkt onwederlegbaar uit het feit, dat b.v. Gam^dWtóSft» dat de Duitsche 3e en 9e legerkorpsen tijdens deu iWarne-slag nog opgesteld waren,tegenover den linkervleugel van het Fransche 5e Leger; en dat het Cavalerie-kojtp» von der Marwitz de verbinding vormde tusschen

Sluiten