Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die twee legerkorpsen en #fo>; groupement de 1 Ourcq. Op de bij Galüéni's werk behoorende terreinschets, welke de legeropsteHingen op 10 September 1914 aangeeft, staan die beiden legerkorpsen nog geteekend aan de Marne, terwijl «e in werkelijkheid reeds den gen t.v. 's morgens vroeg de groote offensieve beweging inleidden op het Noordelijk gedeelte, aan den uitersten rechter vleugel, der Duitsche opstelling aan het Ourcqfront. Dat „dwalen menschehjk is," zelfs bij hoogst begaafden, is ook hierdoor wederom bewezen.

Een punt voor Nederland van groot belang, is dat de versterkte plaatsen ia de behandelde periode van den oorlog, niet zonder invloed gebleven zijn op den loop en den uitslag der krijgsverrichtingen. Waar memgeen na ons land slechts schouderophalend spreekt over „de doode weermiddelen," en het daaraan ten koste gelegde geld veelal als weggeworpen beschouwt, moeten wij nadrukkelijk constateeren dat de ervaring in den oorlog deze opvattingen ten stelligste tegenspreekt. De lotgevaUen der Belgische vestingen Luik, Namen en Antwerpen mogen hier met dienen als een maatstaf, die algemeen geldend zou zijn. Wij kunnen op dit vraagstuk hier met breedvoerig ingaan; hefcï&u een onderwerp kunnen vormen voor een uitvoerige nadere studie. Maar wij wijzen toch op het feit dat Maubeuge, Verdun, Nancy zich van geheel andere zijde hebben doen kennen en wel degelijk een grooten, ten deele zelfs een beshssenden invloed

P" neDDen, op net lot der wederziidsche wan*»-

non r

Over de leiding der Belgische en Engelsche legers in de behandelde oorlogsperiode, hebben wij met veel meer te zeggen. Noch de Belgische gene-

Sluiten