Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overschattogs^ minadiöne I 53: T?* tegenstand«s heeft, naar wij meenen! aan beide zijden een rol gespeeld. Op dergelijke premissen kunnen slechts luchtkasteelen verrijzen. Er ziui vele boekwerken, opstellen^ en artikelen | over den oorlog in het licht verschenen, van dé hand van sdmjversyi- behoorende tot de natiën, die in den oorlog betrokken geweest zijn. Daaraan kleeft, zooals te begrijpen is, veelal het bezwaar, dat vooringenomenheid met handelingen en daden van het : eigen leger, voor den buitenstaander het verkrijgen van een juisten blik op de uwe toedracht der feiten hun oorzaken en hun gevolgen, bmoeihjJmi-'W

Van daar ons streven om, na effc&tig hoor en wederhoor der partijen, een juiste balans op te maken voor nezen meest gedenkwaardigen veld40^'- uV? mcuwc geschiedenis isaan te wijzen.

Wij nebben ons, van ons standpunt als neutraal Nederlander beijverd, de zoozeer uiteenloopende ; verhalen omtrent het eerste gedeelte*an den grooten wereMstrijd — dat onbetwistbaar leidde tot de beslissing van den ganschen oorlog — te onderSrïoek211 nauwge2et' strikt onPartijdig

Wij bieden den lezer thans den uitslag van onze overwegingen ter kennisneming aan.

En wij willen niet eindigen, dan na nogmaals ons diep leedwezen en onze afkeuring te hebben uitgesproken over de onberaden en onvergeeflijke schending door de Duitsche regeering van 1914, van de gewaarborgde neutrahfcft van België. Dié had vermeden kunnen, neen moeten worden. Indien de• Duitschers het door wijlen den grooten veldheer Helmuth von Moltke aangewezen operatiéplah hadden toegepast, zou een andere loop van zaken de

rilende tpekn1 ¥

Het Eerste Oorlogsjaar

Sluiten