Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bernhardi en Müller-Loebnitz en het onze, geen wezenlijkverschil.

UKai...bepalen..ons mitsdien tot enkele opmer-

kl Von Bernhardi's ,Jleldenkampf" is een grootsch opgezet relaas, van den ganscheo wereldoorlog van 1Q14—1918. De generaal heefoia Zijn rang aan den oorlog deelgenomen, bijna tot het laatste kanonschot fluekjSnen was hij ziek. m »

De geest, waarin hij schnjftyosdie van den echten oud-Duitschen nmitair. rèm «ijkt al dadelijk uit de woorden van Virgilius, die op het titelblad te lezen zijn: . -ttifZ. _

,£xoriare aliqais mets ex ossibusiWOrl ) Het boek ontleent evenwel zijn waarde vooral aan het feit, dat, de schrijver in zijn veelal iuiste en gegronde critiek zij» landgenooten met snaart. De „Oberste HeeresleJning/' de legercommandanten en de aanvoerders, worden met altijd opgehemeld en geprezen, maar een ieder krijgt zijn deel van des schrijvers afkeurende beoordeeling, waar hij het verdienf Daardoor onderscheidt v. Bernhardi zich loffelijk van andere Baat» sche scWijvecst^n ^stijgt de beteekenis van zijn werk in zeer hooge mate.

Von Bernhardi had reeds véör 1914 als militair schrijver, ook -buiten aftmtschland, een grooten, welgevestigden naam.;» ,#eldenkampf zal er ongetwijfeld taoe bijdragen, hem die reputatie te doen behouden. . . . , (.

Het doet ons leed dat wij, in eem twee-tal hooldzaken betreffende den opzet van de Duitsche operatiën, met den beroemden veldheren schrijver van gevoelen moeten verschillen. Onzeeerbied voor v Berahardfo.talenten en voor zijn ervaring als

i) „Moge uit öüjn gebeente een wreker opstaan!"

Sluiten