Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schending hebben neergeschreven; en we stellen er prijs op te verklaren, dat wij op dit punt lijnrecht tegenover von Bernhardi «taan entabüjven staan.

Voor het overige is von Bernhardi in zijn beschouwingen en uitspraken nagenoeg averal het gevoelen toegedaan, dat *ri|reeds vele maanden voor wij van zijn boek konden kennisnemen, als het onze hadden uitgesproken. BAverheugtous, omdat wij mogen hopen, dat het vertrouwen van den lezer in de juistheid onzer beschouwingen en conclusiën er door moge worden bevorderd.

Von Bernhardi verzwijgt in geen enkel opzicht de fouten; doe* de leiding der Durtsjfee operatien gemaakt. Hij wijst op het geweldige verschil tosschen von Schheftettfs oorspronkelijke veldtochtsman, en deaverkhoeide toepassing daarvan door von Moltke II. Ook hij noemt den rechter vleugel te zwak; de taak van denhnker vleugel „unldar und zwiespaltig^.Hij zegt ronding dat de „Oberste Heeresleitung" niet opgewassen was tegen haar taak; zij bleef veel «e ver van het fató-Wwijderd; de leiding ontbrak meermalen, waar zij zich moest doen gelden; eenheid en samenhang m de handelingen der vpwchillende legers werden gemist; de verbinding het somwijlen iveel te wenschen over? bevelen of berichten werden zelfs meermalen met ontvangen door een leger waarvoor ze bestemd waren. Het was bepaald een fout, twee legerkorpsen van den rechter vleugel naar het Oostelijk oorlogstooneel te zenden. De legers drongen te snel voorwaarts; er nioest een rustpauze gehouden W* de rechter vleugel had belangrijk versterkt moeten worden, door verschuiving van korpsen van luücs naar rechts, zoodat een leger vrij gemaakt werd om als „Staffel" te volgen achter den rechter vleugel. Desnoods had men daarvoor den Elzas moeten prijsgeven.

Sluiten