Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleiding om nog verder over het hoogst belangrijke boekwerk van den beroemden Duitschen generaal uit te weiden, en nog andere punten van overeenstemminf tusschen zijn gevoelen en het onze te releveerettv Wij kunnen dit Naschrift evenwel met te veel t*b«riden, want we vreezert den lezer te gaan vervelen met herhalingen. Wij bevelen het helder geschreven, degelijke werk aan alle belangstellenden nogmaals ter bestudeering aan; ook omdat het den wereldoorlog in am Verdtrtverloop óp het W&tf ront en op de overige oorlogstooneelen, idöfcfclijk en in korte woorden beschrijft en cntisch, beoordeelt. .

Wij wehschen hier alleen nog te verklaren, dat wij von Bernhardi's poUtieke beschouwingen en conclusiën volstrekt niet tot de onzen willen maken.

Nederland verlangt niet naar de wereldheer-schappij en de staatkundige voorzienigheid van Duitschlandt9**nmin als het m vorige eeuwen het gezag of de overheersching geduld heeft van Spanje,, Frankrijk, Engeland, of welk land ter wereld het

mocht'drijn 1 . . . .

Het zal Zich ook thans en m de toekomst.verzetten, des noódig in een strijd op leven en dood, tegen elke poging in dien zin, hetzh»van Dmtschland, hetzij van een der overwinnaars van igxq, of van welke zijde die onverhoopt mocht worden beproefd of ondernomen.

Nederland zal zich handhaven, zooals zijn wapenspreuk het gebiedt 1

Nederland wil en zal Zich zelf bhjVen l

Het verlangt te rijn: vrij en onafhankeujlU ;

De brochure van den Oberarchivrat MüllerLoebnil* behandelt uitsluitend de door ons besproken episode der zending van den Obersdeutnant Hentsch, waarvan de gevolgen, zooals Wö hebben

Sluiten