Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.

A. I. — Wordt in Lloyd's Register ge- acceptance: voorwaardelijke (geclaubruikt om eerste klasse schepen aan suleerde) acceptatie. — partial acceptte duiden. Wordt figuurlijk {doch ance: gedeeltelijke acceptatie. — qualslechts in gemeenzamen stijl) gebruikt ! ified acceptance: voorwaardelijke (gein de beteekenis van „prima", „eerste clausuleerde) acceptatie. — acceptance klasse". — AI bills: puike wissels. supra protest: acceptatie ter eere. —

a. a. r. = against all risks: (verzekerd) telegram of acceptance: accept tele-

tegen averij gros en averü particulier, gram. — to effect acceptances:

abandon: abandonneeren: lf ship and accept-zaken doen. — to present for

cargo are abandoned to the under- acceptance: ter acceptatie aanbieden.

writers the latter are called : — to provide with acceptance: van

abandonees: cessionarissen. accept voorzien; accepteeren. — to

abandonment: abandonnement. refuse acceptance of a Bill: weige-

abate: abate a price: een prijs veria- ren een wissel te accepteeren. — accepten. — He never abates anytbing: ter; acceptor: acceptant.—the accepthijlaat nooit iets vallen. — abatement: or for honour (= supra protest): prijsverlaging; korting; rabat. de intervenient; de acceptant ter eere.

about: to bring the business about: accommodate: to accommodate a ship:

de zaak tot stand brengen. een schip ligplaats geven. — to ac-

abrasion of coin: slijtage van munten. commodate a person with money:

abroad: in het buitenland: (exporters iemand geld voorschieten, aan geld

abroad); — naar het buitenland: helpen. — accommodating: voorko-

(send goods abroad). mend; coulant. — on accommodating

abstract money: geld verduisteren. terms: op aannemelijke'voorwaar-

accede to terms: voorwaarden aanne- den. — accommodation: voorschot;

men; toestemmen in. ligplaats van een schip; (tijdelijke)

accelerated payment: vervroegde be- hulp; ruimte; bergplaats; —accoord,

taling. vergelijk. — accommodation bill:

accept a Bill: een wissel accepteeren. — schoorsteenwissel, pleizierwissel, forma The Bill was accepted under date wissel, accommodatie-wissel. of the 3rd. — to accept in blank: aecomplish a Bill of Lading: een contra blanco accepteeren. — to accept nossement nakomen. — One of which on presentation: bij aanbieding accep- being accomplished, the others to teeren. — The Bill was duly accepted: be void: het eene nagekomen zijnde, Werd geaccepteerd. — He accepted het andere van geen waarde. to pay this sum: hij nam aan dit accordance: to be in accordance with: bedrag te betalen. — acceptance: kloppen met; to be in accordance accept; acceptatie. — acceptance at with sample: beantwoorden aan het 3 months from date of B/L agairst monster. — in accordance with the documents: accept op 3 mnd. na terms of the contract: overeenkomdatum van cognossement tegen docu- stig de bewoordingen van het contract, menten. — 3 months' acceptance by account. I. — rekening (in de beteekenis London banker against documents: van nota, factuur): to audlt an ac3 maands Londen bankrembours. — count: een rekening controleeren; nablank acceptance = acceptance in zien. — to bring in (to hand in) one's blank: blanco accept. — conditional account: zijn rekening inzenden, in-

Db Fboe, Woordenboek. 1

Sluiten