Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACCOUNT SALES BOOK — ADJUST

mtt iemand doorloopen. — to hand Accountant's office: accountantskanin an account: een rekening inzenden. toor.

— to have an account at a bank: een accrue: kweeken, afwerpen. — Interest rekening bij een bank hebben. — to accrues to capital: kapitaal kweekt keep (an) account of: administreeren; rente. — the accrued interest (= the administratie voeren over. — to keep interest which has accrued): de gethe accounts: boekhouden. — to keep - kweekte rente. — interest accrues account of: aanteekening houden van. from the 15th: de rente gaat in {be-

— accounts are kept in francs: de gint te hopen) op den Iben. rekening wordt in francs gehouden. — acknowledge receipt of a letter: de ontto lay one's account with: rekening vangst berichten van een brief. — houden met. — to make out an ac- acknowledgment: bericht van ontcount: een rekening uitschrijven; op- vangst.

maken.—to make up an account: een Aet of God: force majeure. — act of

rekening vereffenen. —■ to open an * bankruptcy: daad waaruit blijkt dat

account at (with): een rekening {ere- een schuldenaar verkeert in den toe-

diet) openen bij. —to overdraw one's stand van te hebben opgehouden tebe-

account: overdisponeeren. —to pass talen, en die derhalve leiden moet tot (place) an amount to the debit of ; zijn faillietverklaring. — act of

a person's account: een bedrag in honour: acceptatie ter eere; beta-

het debet van iemands rekening boe- ling ter eere.

ken. — to pay an account: een rtke- act as a person's arbitrator: optreden

ning betalen. — to place (to put) to als iemands arbiter.

one s account: iemand belasten, ie- acting consul: waarnemend consul. —

mands rekening belasten (debiteeren). acting partner: beheerend vennoot.

— to place to new account: op nieuwe action: to take action: optreden. —to rekening overbrengen. — to render an take prompt action: snel ingrijpen. account of: rékenschap afleggen over. — action for damages: eisch tot scha-

— to render account to: verantwoor- devergoeding.

ding doen aan. — he renders his active market: geanimeerde markt. —

account monthly: hij stuurt maande- a. prices: willige prijzen.

lijks een rekening. — to render an actual tare: netto tarra.—actual value:

account of the management to: ver- werkelijke waarde.

antwoording doen van het beheer aan. acumen: business a.: verstand van za-

to run an account with: een rekening- ken.

(courant) hebben bij. — to sell for adding: met inbegrip van (a. charges), account: voor rekening verkoopen. — additional: bijkomende. -— a. charges: to send in an account: een rekening bijkomende kosten. — a. postage: indienen; inzenden. — to send in a strafport. — a. order: nabestelling. statement of account: een nota (stand address: adres. — inside a.: adres van de rekening) inzenden.—to settle boven den brief. — outside a.: adres an account: een rekening betalen (ver- op de envelop. — addressed bill: geeffenen). — to square an account domicilieerde wissel. — a. in case of = to make up an account. — to need: noodadres. — a. side: adreszijtake (an) account of: inventarisee- de. — addressee: geadresseerde, ren. — to take for one's account: adhesive stamp: plakzegel. voor zijn rekening ne men. — to adjudge: to be adjudged bankrupt: wlthdraw one's account: zijn tegoed failliet verklaard worden, opvragen. adjudicate: to be adjudicated bankrupt Account Sales Book: Commissieboek. failliet verklaard worden. — adjudicaccountable for: aansprakelijk, verant- ation: faillietverklaring. — a. in woordelijk voor. — accountable to: bankruptcy: faillietverklaring, rekenplichtig aan. adjust: afwikkelen, — to a. a matter: Accountant: accountant. — chartered een zaak in het reine brengen. — to a. accountant: officieel toegelaten ac- differences: verschillen bijleggen, vercountant: Lid van het Instituut.— effenen.—to a. the average: de averij

Sluiten