Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AD VALOREM — AMALGAMATION

berekenen; de dispache-rekening op- rumour a.: een bericht in omloop bren-

maken. — adjustment: regeling, ver- gen.

effening, berekening. after-season: stille tijd.

ad valorem duty: waarderecht. age: he was declared of a.: hem werd

advance: 1. (prijs)verhooging, prijsverbe- handlichting verleend.

tering.—a. on a price: verhooging; agency: agentschap, agentuur. — a.

opslag. — prices are on the a.: de business: Commissiehuis. — to give

prijzen gaan omhoog. — 2: voor- up ana. een agentuur neerleggen.

schot. — advance note: voorschot- agent: agent.—commercial a.: handels-

büjet. —a. on security: beleening. agent.—forwarding a.: expediteur.—

— to make an a.: voorschot verkenen. general a.: hoofdagent. — sole a.:

— payable in a.: 6y vooruitbetaling alleenvertegenwoordiger.

te voldoen. — to advance: omhoog agio: agio. — agio-jobber: agioteur

gaan, stijgen. — to a. money: geld (beursspeculant). — agiotage: agiota-

voorschieten. ge (beursspel).

advantage: to buy to a.: voordeélig agree to: accoord gaan met. — to a.

koopen. — to the best a.: zoo voordee- upon: overeenkomen. —to a. with the

lig mogelijk. sample: beantwoorden aan het mon-

advertise: adverteeren, reclame maken. ster. — ... does not a. with our

— advertisement: advertentie, an- entries:.. .klopt niet met onze boekinnonce, reclame. — paragraph a.: in- gen. — agreement: overeenkomst, gezonden mededeeling. — advertiser: contract.

steller dezes. — advertising: reclame, ahead: to order goods a season a.:

a. agency: advertentiebureau. — a. goederen een seizoen van te voren be-

charges: reclamekosten. — a firm of stellen.

a. contractors: een reclame-firma. allocate a sum: een bedrag uittrekken.

a. matter: reclame-artikelen. — a. allonge: allonge.

novelty: reclame-artikel. — a. van: allot shares: aandeelen toewijzen. — to

reclame-wagen. a. berth: (een schip) ligplaats aanwij-

advice: advies. — as per a.: volgens be- zen. — allotment: toewijzing. — on

richt, volgens opgave. — to take one's a.: bij toewijzing. — after a.: na toe-

a.: iemands advies inwinnen. — a. wijzing. — letter of a.: advies van

card: berichtkaart. — a. note: advies- toewijzing, toewijzingsbiljet. — allot-

brief. — letter of a.: adviesbrief. tee: persoon aan wien aandeelen wor-

advise: to a. a draft: een wissel advi- den toegewezen,

seeren. — as advised by . . . . volgens allow: to a. 5 per Cent. off list-prices:

advies van . . . . to a. a person of: een korting toestaan van 5% op de ca-

iem. bericht geven van. — to keep a talogus-prijzen. — to a. an amount:

person advised: iem. op de hoogte een bedrag in mindering brengen,

houden. allowance: korting. — to claim an a.:

affect: aantasten. — to a. a merohant's een korting verlangen. — fixed a.:

position: de positie v. een koopman vastgestelde korting. — a. fordamage:

verzwakken. rafactie. — a. for drainage: coulage,

affiliated: a Steamship Company a. lekkage. — a. for waste: stille uit-

with the N. O. T.: een bij de N. O. T. slag. — a.: toelage. — a.s to the

aangesloten reeder ij. staff: toelagen aan het personeel.

afford: leveren, verkoopen. — 1 cannot alongside: langszijde, langsboord. —

a. it at this price: ik kan het tegen the cargo must be taken from a.:

dien prys niet laten. de lading moet uit het zeeschip ont-

affreightment: bevrachting (v. een schip). vangen worden.

afloat: 1. zeilende, stoomende, onder weg. a.m.: ante meridiem: in den voormid-

— to sell goods a.: goederen zeilende dag.

(stoomende) verkoopen. — a. to our amalgamate one business with another:

port: onderweg naar onze haven. — 2. zaken vereenigen, combineeren, een

in omloop: to keep bills. (paper), a.: zaak (in een andere) opnemen,

wissels in omloop houden. — to set a amalgamation: fusie; combinatie. —

Sluiten