Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ATTENDANCE — BALANCE

attendance: aanwezigheid. — there average: avery. — General a.: avery was a large a. of buyers: een groot grosse. — General a. statement: aantal koopers. — list of a.(s): dispache; omslag (van de averypresentielijst. — late a.: het te laat grosse). — particular a.: averij parkomen. — hours of a.: kantooruren; ticulier. — free of particular a.: diensttijd. ' vrH van beschadigdheid. — petty a.:

attention: for your kind a.: ter ken- kleine (ordinaire) averij. — a.adjust-

nismaking. er: dispacheur. — a. bond: compro-

attest to a signature: een handteeke- mis van avery grosse. — a. certificate :

ning bekrachtigen. expertise-rapport. — a. claim: avery-

attorney: gemachtigde; procureur. — zaak. — a. clause: avery clausule;

letter (power; warrant) of a.: vol- „gemiddeldé clausule. — a. state-

macht ment: dispache; reglement van ave-

auetiont veiling. — sale by a.: veiling. rijen (schaderekening bij averij par-

— sale by Dutch a.: verkoop bij ticulier; dispache by avery grosse), afslag — to sell by a. = to put up — a. stater: dispacheur. — a. price: to a.:' in veiling brengen; op de vei- doorsneeprijs; middenkoers. — a. ling doen. — auctioneer: vendu- tare: gemiddelde (gereguleerde) tarra.

meester auetion-room: verkoop- await: afwachten; tegemoet zien. —

lokaal ' awaiting a favourable reply, we

audit the accounts: de rekeningen na- are ... in afwachting van een gunstig

zien — auditing: accountancy. — antwoord verblijven wy.

auditor: accountant. award: toekennen. — to a. the con-

authorised capital: maatschappelijk ka- tract to: de levering gunnen aan.

pitaal — a. clerk: beursbediende. awash: tusschen wind en water;

available: beschikbaar; voorhanden. — juist aan de waterlyn; gelijk met den

by first a. steamer: per eerste (scheeps) waterspiegel.

gelegenheid.

B.

Back: afkorting van: backwardation. of accounts: afsluiting eener rekening

— back: achterzijde. - on b. of -b. of account brought (= carried) this: ommestaand. — b. order: ach- forward: saldo op nieuwe rekening. — terstallige order. - b.set: tegenslag. b of former account: saldo van vorige

backwardation: stukkenhuur; huur. rekening. — b. of interest. saldo

bad: b. debts: kwade schulden. - b. rente. - b. of trade- handelsbalans.

debts Insurance: verzekering tegen — neat b.: netto saldo (waarin de

oninbare schulden. — b. stowage: winstverdeelmg is opgenomen.) —

slecht stuwen. - I am £ 25 to the rough b : bruto saldo (waarin de

b • ik ben £ 25 schuldig. — badly winstverdeelmg niet is opgenomen).—

damaged: zwaar beschadigd. b. in our favour: saldo te onzen gunste.

bag3. - to b.: opzakken. - bagged - b. in our debit: saldo te uwen

cargT: opgezakte lading. gunste - to settle (= to pay) a b.:

bagging: cotton b.: baaidoek. het saldo van een rekening betaU*£-

bail : borgtocht. - to be (to become; tomake out the b.-sheets: de boeken

to stand) b. for: borg blijven afsluiten; de balans opmaken. — to

' b. an account: een rekening vereffe-

balancë: saldo; verschü. - to strike nen. - to b. one'si account: zyn

the b.: het saldo trekken (rek-courl). rekening betalen. — the expenses b

— amount of b.: saldo. — b. of an the receipts: de uitgaven zyn met account: saldo eener rekening. — b. de inkomsten m evenwicht. —

Sluiten